หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: Disclaimer ‘Terms of Use’ incorporating our privacy policy.  (อ่าน 1642 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2160ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2016, 11:21:52 AM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                 Disclaimer ‘Terms of Use’ incorporating our privacy policy.
                                                                       ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์คนโสดคาทอลิก

“This disclaimer governs your use of our website; by using our website, you accept this disclaimer in full. If you disagree with any part of this disclaimer, do not use our website. “ ข้อตกลงตามเงื่อนไขนี้ตวบคุมการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา  โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา  คุณรับข้อตกลงตามเงื่อนไขนี้เต็มบริบูรณ์  ถ้าคุณไม่ยอมรับส่วนใดในข้อตกลงตามเงื่อนไขนี้  อย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

We reserve the right to modify these terms at any time. You should therefore check periodically for changes. By using this site after we post any changes, you agree to accept those changes, whether or not you have reviewed them.”
เราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้ณ เวลาใดก็ได้  ดังนั้น คุณควรตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง  โดยการใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่เราแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ  คุณตกลงรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทั้งหมด  ไม่ว่าคุณได้ตรวจสอบทบทวนหรือไม่ก็ตาม “

All materials on this site are protected by copyright and intellectual property laws and are the property of ‘ thaicatholicsingles.com’. Unless stated otherwise, you may access and download the materials located on  this website only for personal, non-commercial use.
ทุกสิ่งในเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสงวนสิทธิและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นทรัพย์สินของ ‘เว็บไซต์ชมรมคนโสดคาทอลิกไทย ‘  นอกจากจะมีการยืนยันเป็นอย่างอื่น  คุณอาจเข้าถือเอาและบันทึกเอาสิ่งต่างๆที่ลงอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ เพียงเพื่อใช้ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์แต่อย่างใด.

Visitors who use this website and rely on any information do so at their own risk.  ผู้เข้าเยี่ยมใช้เว็บไซต์นี้และอาศัยข้อมูลใดๆก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างด้วยความเสี่ยงของตนเอง

If you are under 16, please get a parent's or guardian's permission before taking part in any ‘thaicatholicsingles.com’ community. Never reveal any personal information about yourself or anyone else (for example, school, telephone number, your full name, home address or email address).
ถ้าคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี  โปรดขออนุญาตบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนเข้ามาใช้เว็บไซต์ชมรมคนโสดคาทอลิกไทย   อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆเกี่ยวกับตัวคุณเอง หรือผู้ใดอีก ( เช่น  สถานศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์   ชื่อเต็มของคุณ  สถานที่อยู่ หรือ email-address

We are not responsible for the contents or reliability of any other websites to which we provide a link and do not necessarily endorse the views expressed within them.
เราไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือความเชื่อถือได้ของเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราจัด link เชื่อมต่อ  และไม่จำเป็นที่จะต้องสลักหลังเห็นด้วยกับทัศนะต่างๆที่แสดงในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น.

By sharing any contribution (including any text, photographs, graphics, video or audio) with us you agree to grant us, free of charge, permission to use the material in any way we want (including modifying or deleting it). In order that we can use your contribution, you confirm that your contribution is your own original work, is not defamatory and does not infringe any Thai laws and that you have the right to give us permission to use it for the purposes specified above.
โดยมีส่วนร่วมข้อมูลใดๆ (  รวม ข้อความ  ภาพถ่าย  กราฟฟิก   video หรือ  audio ใดๆ ) กับเรา  คุณยินยอมที่จะอนุญาตให้เรา  ปลอดจากการเรียกเก็บค่าตอบแทน  ได้รับการอนุญาตที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นในทางใดก็ตามที่เราต้องการ ( รวมทั้งการปรับปรุงดัดแปลงหรือลบออก )     เพื่อเราจะสามารถใช้ข้อมูลที่คุณจัดมา  คุณยืนยันว่าการจัดหาของคุณเป็นงานต้นแบบของคุณเอง  ไม่มีการหมิ่นประมาทโดยลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด และไม่ละเมิดกฎหมายไทยใดๆ  และยืนยันว่า คุณมีสิทธิที่จะให้การอนุญาตเราใช้มันได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างบน.

You must not use our website in any way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity. The majority of content posted in this forum is created by members of the public. The views expressed are theirs and unless specifically stated are not those of ‘thaicatholicsingles.com’. We accept no responsibility for any loss or harm incurred.
คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ไม่ถูกกฎหมาย  ผิดกฎหมาย  ฉ้อฉลหลอกลวง  หรือ ทำร้ายผู้อื่น  หรือ ในความติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใดที่มีวัตถุประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย  ผิดกฎหมาย  ฉ้อฉลหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่น   ส่วนใหญ่ของเนื้อหาที่โพสต์ในฟอรัมนี้สร้างสรรโดยสมาชิกของสาธารณชน   ทัศนะใดๆที่แสดงออกให้ปรากฎเป็นของพวกเขาเอง และถ้ามิได้ระบุเป็นพิเศษ ก็ไม่ใช่ทัศนะของเว็บไซต์ชมรมคนโสดคาทอลิกไทย   เราไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดมีขึ้น.

We do not warrant that functions available on this website will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected, or that the server that makes it available is free of viruses or bugs. You acknowledge that it is your responsibility to implement sufficient procedures and virus checks (including anti-virus and other security checks) to satisfy your particular requirements for the accuracy of data input and output.
เราไม่รับประกันว่างานจัดการที่กระทำในเว็บไวต์นี้จะไม่ขาดตอนหรือปลอดจากข้อผิดพลาด  ข้อบกพร่องต่างๆจะได้รับการทำให้ถูกต้อง  หรือ server ที่ปฏิบัติงานจะปลอดจาก viruses หรือ bugs   คุณยอมรับว่า มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะเติมกระบวนการและการตรวจสอบ ไวรัสที่พอเพียงให้เต็มสมบูรณ์ ( รวม anti-virus and security checks  อื่นๆ ) เพื่อสมใจความต้องการพิเศษของคุณสำหรับความแม่นยำของ data input and output

The laws of Thailand shall govern your use of the site and you hereby agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Thai courts.
กฎหมายของประเทศไทยจะบังคับควบคุมการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ  และคุณยินยอมณ ที่นี่ที่จะยอมรับเขตอำนาจเฉพาะของศาลไทย.

Except for death or personal injury caused by our negligence,Thai Catholic Singles Community, its officers, employees, contractors or content providers shall not be liable for any loss or damage arising from or otherwise in connection with your use of thaicatholicsingles.com or any information, services or content on ‘thaicatholicsingles.com’.
ยกเว้นสำหรับความตายหรือการบาดเจ็บส่วนตนที่มีสาเหตุจากความเพิกเฉยของเรา  ชมรมคนโสดคาทอลิกไทย  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  ผู้รับเหมาหรือผู้จัดหาข้อมูล จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียหรืออันตรายใดๆที่เกิดจาก หรือมิฉะนั้น เชื่อมโยงกับการใช้เว็บไซต์ชมรมคนโสดคาทอลิกไทย  หรือ ข้อมูล  บริการหรือเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ชมรมคนโสดคาทอลิกไทย .

User comments and discussion   การแสดงความเห็นและการโต้แย้งของ user

If you have useful information to add to this article please add a comment. Comments will appear after they have been moderated. Discuss this topic in the Knowledgebase forums. This is a useful place to share knowledge, experiences, and ask questions.
ถ้าคุณมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มเติมในบทความนี้  ได้โปรดเพิ่มความคิดเห็นเข้ามา  ความคิดเห็นต่างๆจะปรากฎหลังจากที่ได้มีการปรับแต่งแล้ว   จงโต้แย้งหัวเรื่องนี้ลงในฟอรัมที่ให้ความรู้   นี้เป็นสถานที่มีประโยชน์ที่จะร่วมส่วนในความรู้  ประสพการณ์ และ ถามคำถาม

Please sign in or register to be able to post a comment or discussion.
โปรดลงนามหรือลงทะเบียนที่จะทำให้สามารถโพสต์ความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่างๆได้


                                                                                       ...........................................................


                                               

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: