หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คำแนะนำสภาภิบาลวัดปกครอง  (อ่าน 353 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2067ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2018, 03:28:30 PM »

 ยิ้ม  เจ๋ง ฮืม
                                                                                                           คำแนะนำสภาภิบาลวัดปกครอง
                                                                                                    Parish Pastoral Council Guidelines
                                                                                         The Mission of the Church พันธกิจของพระศาสนจักร

The Church is the living body of Christ in which all share in various and diverse ways the responsibility for the mission given to the Church by the Lord to  พระศาสนจักรเป็นร่างที่ยังมีชีวิตของพระคริสต์ ซึ่งในนั้นทุกคนเข้าร่วมในหนทางแปลกแตกต่างกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบสำหรับพันธกิจ ที่มอบแก่พระศาสนจักร จากพระเจ้า ให้ :

•   Worship God in joyous celebration of the Mass and sacraments  นมัสการพระเจ้าในการฉลองมิสซาและศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างชื่นชม
•   Proclaim the Word of God to all people  ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ประชาชนทุกคน
•   Witness the love and redemptive healing of Christ  เป็นพยานความรักและการบำบัดด้วยการไถ่กู้ของพระคริสต์
•   Serve those in need in both Church and society   รับใช้คนที่ต้องการทั้งในสังคมและพระศาสนจักร.

The Parish  ว้ดปกครอง
"A parish is a definite community of the Christian faithful established on a stable basis within a particular church; the pastoral care of the parish is entrusted to a pastor as its own shepherd under the authority of the diocesan bishop" (Canon 515).

“วัดปกครองคือชุมชนคริสตชนที่แน่นอน ซึ่งตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายในพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น  เจ้าอาวาสองค์หนึ่งได้รับมอบให้ทำหน้าที่อภิบาลวัดปกครอง ประหนึ่งเป็นนายชุมภาบาล ภายใต้อำนาจของพระสังฆราชสังฆมณฑล “ (มาตรา 515 $ 1)

Clergy, religious and laity together form a parish, a portion of God's People whose pastoral care is entrusted to a pastor so that all can continue the mission of Jesus here on earth.  The People of God have different gifts, roles and responsibilities, yet all are under one head, Christ Jesus – sisters and brothers in Him.
 บรรดานักพรต นักบวชและฆราวาสรวมกัน ก่อตั้งวัดปกครองหนึ่งวัด  ส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้า ซึ่งหน้าที่อภิบาลถูกมอบให้แก่พระสงฆ์เจ้าอาวาสองค์หนึ่ง เพื่อว่า ทุกคนสามารถดำเนินพันธกิจของพระเยซูเจ้าตรงนี้ในโลก ประชากรของพระเจ้ามี พรสวรรค์ บทบาทและความรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ ทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้หัวหน้าคนเดียว คือ พระเยซูคริสตเจ้า – จึงเป็นพี่น้องชายหญิงของพระองค์
Duties of Pastor  หน้าที่ของพระสงฆ์เจ้าอาวาส

A pastor has responsibilities, which are uniquely his arising from his ordination and appointment to the pastorate by the Bishop.
พระสงฆ์เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งเป็นการเกิดที่ไม่เหมือนสิ่งใดของเขาจากการบวชของเขา และได้รับการแต่งตั้งสู่การทำหน้าที่ชุมภาบาลจากพระสังฆราช.

The pastor (parochus) is the proper pastor (pastor) of the parish entrusted to him, exercising the pastoral care of the community committed to him under the authority of the diocesan bishop in whose ministry of Christ he has been called to share, so that for that same community he carries out the functions of teaching, sanctifying, and governing, also with the cooperation of other presbyters or deacons and with the assistance of lay members of the Christian faithful, according to the norm of law.(Can. 519)
 พระสงฆ์เจ้าอาวาส (parochus) เป็นเจ้าอาวาสโดยเฉพาะ(pastor)ของวัดปกครองที่มอบหมายแก่เขา ให้จัดการดูแลเอาใจใส่ชุมชนที่ถูกมอบให้เขา ภายใต้อำนาจบริหารของพระสังฆราชสังฆมณฑล ซึ่งในการจัดการดูแลของพระคริสต์ที่เขาถูกเรียกให้เข้าร่วมด้วย  เพื่อว่า สำหรับชุมชนเดียวกันที่เขาดำเนินการทำหน้าที่เกี่ยวกับ การสอน การทำให้ศักดิ์สิทธิ์ไป และการปกครอง  ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือของบรรดาพระสงฆ์อื่นหรือสังฆานุกรอื่น และด้วยความช่วยเหลือของสมาชิกฆราวาสของสัตบุรุษคริสตชน ตามเงื่อนไขของกฎหมาย (มาตรา 519)

When a priest accepts a pastorate, he becomes the appointed leader of the parish, the bond of communion, the designated head, and the father in the faith to this community of believers.  He is also called to be a servant of the people.  Moreover, he is to be the animator, motivating his people to work together, and at the same time to be the healer, bringing peace and unity to avert division and anger.  Consultation with parishioners, as individuals and as a community, is required for a pastor to carry out his duties responsibly.
 เมื่อพระสงฆ์องค์หนึ่งรับความเป็นเจ้าอาวาส เขากลายเป็นหัวหน้าที่ได้รับแต่งตั้งของวัดปกครอง  พันธดูแลชุมชน  หัวหน้าที่ได้รับแต่งตั้ง และบิดาในความเชื่อแก่ชุมชนนี้ของสัตบุรุษผู้เชื่อทั้งหลาย  เขาถูกเรียกด้วยว่าเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของประชาชน  ยิ่งกว่านั้น เขาต้องเป็นผู้เสริมชีวิต กระตุ้นส่งเสริมประชาชนของเขาให้ทำงานด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน จะเป็นผู้บำบัดรักษา โดยนำสันติภาพและเอกภาพเพื่อปัดเป่าความแตกแยกและความโกรธ การปรึกษาหารือกับบรรดาลูกวัด ในฐานะเอกัตบุคคลและในฐานะชุมชนเป็นที่ต้องการสำหรับพระสงฆ์เจ้าอาวาสที่จะดำเนินการตามหน้าที่ของเขาอย่างรับผิดชอบ.

Consultation การขอคำปรึกษาหารือ
The Code of Canon Law insists on consultation at every level of decision-making among all God's people. The Code also makes it clear that pastors have certain responsibilities which are theirs alone.
 ประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรยืนยันเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาหารือที่ทุกระดับของการตัดสินใจท่ามกลางประชากรของพระเจ้าทั้งหมด  ประมวลกฎหมายได้ทำให้ชัดเจนด้วยว่า พระสงฆ์เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบบางประการที่เป็นของเขาเท่านั้น.

Cardinal Leo Suenens noted that a misinterpretation of the Council has caused some people to believe that the Church is a democracy:  "The Church is not a democracy and not an aristocracy...but a collegial reality."
 คาร์ดินัลเลโอ ซือเนนส์ตั้งข้อสังเกตุว่า การแปลความหมายผิดพลาดของสังคายนา ได้เป็นสาเหตุให้ประชาชนบางคนเชื่อว่าศาสนจักรเป็น ลัทธิประชาธิปไตย คือ “ศาสนจักรไม่ใช่ลัทธิประชาธิปไตย และไม่ใช่งัทธิราชาธิปไตย...แต่คือความเป็นจริงที่รวมกันเป็นกลุ่ม”

On December 30, 1988, Pope John Paul II, referring to the ecclesiology of communion, said, "The Council's mention of examining and solving pastoral problems 'by general discussion' ought to find its adequate and structured development through a more convinced, extensive and decided appreciation for 'Parish Pastoral Councils,' on which the Synod Fathers have rightly insisted."
 วันที่30 ธันวาคม 1988 โป๊บยอห์นปอล ll ที่อ้างอิงถึงการศึกษาที่เกี่ยวกับการสอนทางสงฆ์ของชุมชน กล่าวว่า “การกล่าวอ้างของสภาภิบาลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาทางปกครองวัด ‘โดยการปรึกษาหารือทั่วไป’ ควรจะพบพ้ฒนาการที่เป็นโครงสร้างและเท่าเทียมกันของมัน อาศัยการู้คุณค่าที่ตัดสินและที่เป็นส่วนขยาย ที่ทำให้เชื่อได้มากกว่า สำหรับ’ ‘สภาภิบาลวัดปกครอง’ ซึ่งบรรดาปิตาจารย์ผู้เข้าประชุมได้ยืนยันอย่างถูกต้อง”

Role & Function of the Parish Pastoral Councils บทบาทและหน้าที่ของสภาภิบาลวัดปกครอง

Canon Law provides for the formation of Parish Pastoral Councils in Canon 536 #1.
"In every parish of the diocese, a Pastoral Council shall be established, if the diocesan Bishop, after consulting with the Council of Presbyters, so decides.  The pastor presides over the Pastoral Council.  The Pastoral Council is composed of members of the congregation together with those of the parish staff who have pastoral care by reason of their office.  The Pastoral Council assists in promoting pastoral action in the parish."
กฎหมายศาสนจักรได้จัดไว้สำหรับการอบรมก่อตั้งสภาภิบาลวัดปกครอง มาตรา 536 #1. “ ในทุกวัดปกครองของสังฆมณฑล จะมีการสถาปนาสภาภิบาลขึ้น ถ้าพระสังฆราชสังฆมณฑล หลังจากปรึกษากับสภาสงฆ์แล้ว ตัดสินใจเช่นนั้น พระสงฆเจ้าอาวาสเป็นประธานของสภาภิบาล  สภาภิบาลประกอบด้วยสมาชิกของลูกวัดกับคนที่ทำงานของวัดซึ่งดูแลงานอภิบาลโดยเหตุที่เป็นสำนักงานของพวกเขา  สภาภิบางช่วยเหลือในการส่งเสริมกิจการงานอภิบาลในวัดปกครอง”.

What constitutes parish staff will vary from parish to parish.  Pastoral Team members are those who are involved in the day-to-day ministry of the parish.  They may be full time, part time, or volunteers.  The Pastoral Team generally has its own unique relationship with the pastor as it endeavors to carry out its responsibilities and ministry within the parish.
 คณะเจ้าหน้าที่วัดจะมีผู้ใดบ้างแตกต่างกันแล้วแต่วัดปกครอง สมาชิกทีมอภิบาลก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารวันต่อวันของวัด  พวกเขาอาจทำงานเต็เวลา บางเวลา หรืองานอาสาสมัคร  ทีมอภิบาลโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันโดยพระสงฆ์เจ้าอาวาสเป็นผู้ชักจูงให้ทำงานความรับผิดชอบและงานบริหารภายในวัดปกครอง.

Pastoral Team members may be invited to attend some pastoral council meetings when their expertise or training may be of assistance to the council.  It is recommended that where applicable an assistant pastor, by virtue of office, be a member of the council.  Other ex officio members may be included at the discretion of the pastor.  However, their presence should not dominate council meetings or stifle the voice of the general membership.
  สมาชิกทีมอภิบาลอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสภาภิบาล เมื่อความชำนาญหรือการได้รับการอบรมมาของเขา อาจเป็นความช่วยเหลือแก่สภาภิบาล  มีข้อเสนอว่าที่ใดมีผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยงานสำนักงาน คนนั้นก็เป็นสมาชิกสภาภิบาล  สมาชิกในสำนักงานอาจรวมทั้งผู้ได้รับความเชื่อถือของเจ้าอาวาสด้วย  อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมในการประชุมของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ครอบงำการประชุมสภาหรือทำให้เสียงของสมาชิกทั่วไปไม่แสดงผล.

The Parish Pastoral Council is a consultative body, pastoral in nature, because it strives to discern the movement of the Holy Spirit among God's people in the parish.  A Parish Pastoral Council gives its help to the pastor in fostering pastoral activity; it investigates, under the authority of the pastor, all those things which pertain to pastoral works to ponder them, and to propose practical conclusions about them.  It is essential that Council meetings occur in the context of prayer and openness to the Holy Spirit, so that at all times the common good will prevail.
สภาภิบาลวัดปกครองเป็นองค์กรให้คำปรึกษาองค์กรหนึ่ง คือโดยธรรมชาติว่าด้วยงานบริหาร  เพราะว่ามีการพยายามเล็งถึงความเคลื่อนไหวของพระจิตเจ้าท่ามกลางประชากรของพระเจ้าในวัดนั้น  สภาภิบาลหนึ่งให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าอาวาสในการส่งเสริมกิจกรรมงานอภิบาล  สภาช่วยสอบสวน ภายใต้อำนาจบริหารของเจ้าอาวาส ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานอภิบาลเพื่อช่วยชั่งน้ำหนักงาน และกำหนดการสรุปภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น  มันเป็นแก่นสาระสำคัญว่า การประชุมสภาเกิดในบริบทของคำภาวนาและการเปิดสู่พระจืตเจา เพื่อว่า ตลอดเวลา ความประสงค์ดีปกติธรรมดาจะปรากฎให้เห็น.
Specifically, the Parish Pastoral Council's purpose is to enhance the process of เป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ของสภาภิบาล คือส่งเสริมกระบวนการ ของ:
•   pastoral planning  การวางแผนด้านการอภิบาล
•   developing pastoral programs  “การพัฒนาโครงการต่างๆด้านการอภิบาล
•   improving pastoral services  การปรับปรุงการบริการด้านงานอภิบาล
•   evaluating the pastoral effectiveness of various programs and services  การประเมินผลความมีประสิทธิภาพทางการอภิบาลของโครงการและการบริการต่างๆ
Although the Council is not a body which makes binding decisions, the recommendations of the Pastoral Council are to be taken seriously when grounded in prayer, discernment and communal wisdom.
 แม้สภาฯมิใช่องค์กรซึ่งผูกพันการตัดสินใจ  การเสนอแนะของสภาภิบาลต้องถือจริงจังเมื่อมีพื้นฐานในการสวดภาวนา การมองการณ์ไกลและความเฉลียวฉลาดที่เป็นกลุ่มก้อน

The pastor presides over the Parish Pastoral Council.  The pastor is responsible for the final approval of Council recommendations concerning pastoral planning, programs, and services for the parish, as well as for their implementation.  While the pastor is not obliged to follow the recommendations of the Parish Pastoral Council, it is understood that he ought to do so unless there is a compelling reason to do otherwise.  If there is such a reason, the pastor should share this with the Council.
พระสงฆ์เจ้าอาวาสเป็นประธานการประชุมสภาภิบาล  เจ้าอาวาสรับผิดชอบสำหรับการรับรองอนุมัติขั้นสุดท้ายของการเสนอแนะของสภาฯ ที่เกี่ยวกับการวางแผนการอภิบาล โครงการต่างๆ และการบริการสำหรับวัดปกครอง เช่นเดียวกับการเติมเต็มในเรื่องเหล่านั้น  ขณะที่เจ้าอาวาสไม่จำต้องถือตามคำเสนอแนะของสภาภิบาล เป็นที่เข้าใจว่าเจ้าอาวาสควรทำเช่นนั้นนอกจากมีเหตุผลท่ผลักดันให้ทำอย่างอื่น  ถ้ามีเหตุผลเช่นนั้น  เจ้าอาวาสควรนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวกับสภาฯ.

Parish Pastoral Council Membership การเป็นสมาชิกสภาภิบาล
The process used for identifying new council members will vary from parish to parish, but ought to include some opportunity for parishioners to participate.  The entire process needs to be permeated with private and public prayer to the Holy Spirit.  The intention should be included in the prayers of intercession at each Mass.
กระบวนการที่ใช้สำหรับเลือกหาสมาชิกสภาฯใหม่ จะแตกต่างแล้วแต่วัดปกครอง แต่ควรรวมเอาบางโอกาสสำหรับลูกวัดจะได้ร่วมด้วย  กระบวนการทั้งครบต้องการการแผ่ขยายสร้านการภาวนาส่วนตัวและสาธารณะไปสู่พระจิตเจ้า  ความประสงค์ควรรวมอยู่ในคำภาวนาวิงวอนในแต่ละมิสซา.
Ordinarily, the composition of the Council should be a balance between members  โดยปกติ องค์ประกอบของสภาฯควรเป็นดุลย์ระหว่างสมาชิก คือ :
•   nominated and elected by the parish at large อยู่ในรายชื่อ และ ได้รับเลือกด้วยเสียงส่วนใหญ่
•   appointed by the pastor  ได้รับแต่งตั้งจากพระสงฆ์เจ้าอาวาส

The number of council members should consist of not less than 6, or more than 15 members. Councilors are to be chosen so as to truly reflect the wisdom of the parish community.  When parishioners understand the Council ministry and have an opportunity to discern which parishioners are suited for it, they can contribute enormously to the selection of councilors.  จำนวนสมาชิกสภาฯควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คนและไม่มากกว่า 15 คน  ผู้เป็นสมาชิกสภาต้องถูกเลือกแบบที่สะท้อนความเฉลียวฉลาดของชุมชนวัดปกครอง  เมื่อบรรดาลูกวัดเข้าใจการบริหารสภาฯและมีโอกาสเล็งเห็นสิ่งซึ่งลูกวัดทั้งหลายเหมาะสำหรับมัน  พวกเขาก็สามารถอุทิศตนอย่างมหาศาลในการเลือกสมาชิกสภาฯดังกล่าว.

Serving on the council is a ministry to the whole parish.  When considering membership on the council, the following criteria should be kept in mind.  Potential candidates should be  การบริการรับใช้ในสภาฯเป็นการบริหารอย่างหนึ่งสำหรับวัดปกครองทั้งวัด เมื่อพิจารณาหาสมาชิกของสภาภิบาล  หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่อไปนี้ควรมีในจิตใจ ผู้เสนอตัวที่มีพลังความสามารถควร  :
•   of proven faith,  ความเชื่อที่พิสูจน์ได้
•   with sound morals,  จริยธรรมที่ไว้ใจได้
•   demonstrating the gifts of wisdom and prudence,  แสดงพรสวรรค์ของสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
•   willing to commit their time, talent and wisdom in a consultative and collaborative manner. แสดงความประสงค์ที่จะอุทิศเวลา ความสามารถพิเศษและความเฉลียวฉลาด ในลักษณะที่ให้การปรึกษาหารือและร่วมมือช่วยเหลือ.

 
บันทึกการเข้า
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2067ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2018, 03:38:08 PM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม

Council members should have the ability to study and reflect prayerfully, and to recognize and respect the viewpoints of others.
สมาชิกสภาฯควรมีความสามารถที่จะศึกษาและพิจารณาด้วยการสวดภาวนา และรับรู้และเคารพทัศนะความเห็นของคนอื่น.

Official Church documents state that the Pastoral Councils are to represent the people of God, but not in the legal sense.  Rather, council members are representative in that they are a witness or a sign of the whole community.  They make its wisdom present.  (Sacred Congregation for the Clergy, Private letter on Pastoral Councils, # 7).
 บรรดาเอกสารของศาสนจักรที่เป็นทางการยืนยันว่า สภาภิบาลต่างๆต้องเป็นตัวแทนประชากรของพระเจ้า แต่มิใช่ในความรู้สึกด้านกฎหมาย  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น สมาชิสภาฯเป็นตัวแทนในเรื่องที่ว่า พวกเขาเป็นประจักษ์พยานคนหนึ่ง หรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งของชุมชนทั้งครบ พวกเขาทำความเฉลียวฉลาดให้ปรากฎ (สมณกระทรวงว่าด้วยนักบวช -- (Sacred Congregation for the Clergy, Private letter on Pastoral Councils, # 7).
 
The Pastoral Council is a representative body rather than a body of representatives. A council member is not a representative for a particular neighborhood, age bracket, special interest group or organization.
 สภาภิบาลเป็นองค์กรตัวแทนแห่งหนึ่ง มากกว่าจะเป็นองค์กรของผู้แทน  สมาชิกสภาฯไม่ใช่ผู้แทนคนหนึ่งสำหรับผู้อยู่ใกล้เคียงพิเศษ จำกัดอายุ เป็นกลุ่มหรือองค์การที่มีความสนใจพิเศษ.

Members are required to attend monthly meetings of the council (from September until June). Considering the responsibility entrusted to them, Parish Pastoral Council members are expected to participate in an ongoing formation process.
 บรรดาสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสภาฯ (จากกันยายนถึงมิถุนายน) โดยที่ความรับผิดชอบถูกมอบให้พวกเขา จึงหวังว่าสมาชิกสภาภิบาลจะเข้าร่วมมีส่วนในกระบวนการตามรูปแบบที่ดำเนินไป.

Ongoing formation at the parish level may include an annual evening of recollection and other prayer experiences.  In addition, the diocese will also offer regular presentations on pastoral planning, goal-setting, visioning, conflict resolution and discernment.
 รูปแบบที่ดำเนินไปที่ระดับวัดปกครอง อาจรวมตอนเย็นของการร่วมภาวนาประจำปีและประสพการณ์การภาวนาอื่น  ขอเพิ่มเติม  สังฆมณฑลจะเสนอเป็นประจำด้วย เกี่ยวกับการวางแผนบริหารวัด การวางเป้าหมาย การแสดงวิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการเล็งการณ์ไกล.

Meetings/Agenda  การประชุม/วาระการประชุม
The Parish Pastoral Council Constitution needs to explain how items may be proposed and placed on the agenda. The pastor is the primary selector of the Council's agenda, inasmuch as he is the presider.  However, any member of the Council may raise items for the agenda. Ordinarily, the Council meets monthly or at least nine times a year for one to two hours.
 ธรรมนูญสภาภิบาลจำเป็นที่จะอธิบายว่าเรื่องต่างๆอาจถูกกำหนดและใส่ในวาระการประชุมอย่างไร  คุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นตัวเลือกเริ่มแรกของวาระการประชุมของสภาฯ มากเท่าที่จะมากได้โดยที่เขาเป็นประธาน  อย่างไรก็ดี สมาชิกคนหนึ่งของสภาฯอาจยกเรื่องใดๆใส่ในวาระการประชุมได้  โดยปกติ สภาฯมีการประชุมรายเดือน หรืออย่างน้อยปีหนึ่งเก้าครั้งเป็นเวลานานหนึ่งถึงสองชั่วโมง.

Minutes should be recorded by the Parish Pastoral Council Secretary and archived as part of the parish permanent record.
 รายการประชุมควรได้รับการบันทึกโดยเลขานุการของสภาภิบาลและเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุในฐานะส่วนของรายงานถาวรของวัดปกครอง.

Terms of Service เงื่อนไขของบริการ
It is recommended that Council members serve a two-year term, renewable once; or one three-year term. Further details regarding operation of the Council should be specified in the Parish Pastoral Council Constitution.
 มีการเสนอแนะว่า สมาชิกสภาฯทำงานรับใช้เป็นวาระสองปี เลือกใหม่ได้อีกครั้งเดียว หรือ วาระเดียวสามปี  รายละเอียดนอกจากนี้เกี่ยวกับปฏิบัติการของสภาฯควรกำหนดไว้ในธรรมนูญของสภาภิบาล

The Council does not deal with acts of administration which are distinct from pastoral policies and planning.  Acts of administration concern the daily operations of the parish, which includes the implementation of the pastoral plan and policies, parish programming, budgeting and personnel matters.
 สภาฯไม่ทำกับงานของการบริหารซึ่งแตกต่างจากนโยบายและการวางแผนของสภาภิบาล  งานของการบริหารเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการประจำวันของวัดปกครอง ซึ่งรวมการเติมเต็มของแผนงานและนโยบายการอภิบาล การวางแผนวัด  การทำงบประมาณและเรื่องงานบุคลากร.

The pastor has the responsibility for these matters and for the staff.  Some elements of administration belong to other groups, such as the Parish Finance Council.
พระสงฆ์เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบสำหรับเรื่องเหล่านี้และสำหรับคณะทำงาน  เรื่องบางเรื่องของการบริหารขึ้นกับกลุ่มอื่น เช่น คณะกรรมการการเงินของวัด.

Following are some of the pastoral activities which could constitute agenda items for the Parish Pastoral Council
 ต่อไปนี้ คือกิจกรรมทางอภิบาลบางประการ ที่สามารถก่อให้เกิดเรื่องที่เป็นวาระสำหรับการประชุมสภาภิบาล คือ  :
•   instruction in the full range of the faith and catechetical formation  การอบรมเต็มข่ายของความเชื่อ และการให้การศึกษาคำสอน
•   programs promoting gospel values, including issues of social justice  โปรแกรมส่งเสริมคุณค่าของพระวรสาร รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมทางสังคม
•   responsibilities to people with special needs  ความรับผิดชอบต่อประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ
•   Catholic education of children and young adults  การศึกษาคาทอลิกของเด็กๆและคนหนุ่มสาว
•   outreach to alienated Catholics  เอื้อมไปหาคนคาทอลิกที่ห่างเหิน
•   evangelization  การประกาศพระวรสาร
•   programs of sacramental life and preparation โครงการของชีวิตศักดิ์สิทธิ์และการเตรียมการ
•   promotion of Eucharistic devotion  การส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท
•   enhancement of programs for the sacraments of penance and Eucharist  การเพิ่มพูนโครงการสำหรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท
•   inculcation of prayer life, especially within families  การพร่ำสอนอบรมชีวิตภาวนา  เป็นต้นภายในครอบครัว
•   effective participation in the liturgy  การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในพิธีกรรม
•   methods of acquaintance with parishioners  วิธีทำความคุ้นเคยกับลูกวัดด้วยกัน
•   the welcoming of newcomers  การต้อนรับผู้มาใหม่
•   home visiting  การไปเยี่ยมบ้าน
•   efforts at building community  ความพยายามที่จะสร้างชุมชน
•   motivation of the spiritual and corporal works of mercy  การส่งเสริมงานของความเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต
•   efforts of special care for the sick and dying  ความพยายามสนใจพิเศษสำหรับผู้ป่วยและกำลังจะตาย
•   tangible concern for the poor, the afflicted, the lonely, the exiled  ความเป็นกังวลที่สัมผัสได้สำหรับคนยากจน คนที่มีความทุกข์ คนเดียวดาย คนที่ถูกขับไล่ไสส่ง
•   fostering of solid Christian family life  ส่งเสริมชีวิตครอบครัวคริสตชนที่แข็งแกร่ง
•   promotion of the lay apostolate  การส่งเสริมงานพระศาสนจักรฝ่ายฆราวาส
•   strengthening of extra-parochial relations with the bishop, diocesan-pastoral efforts and a worldwide Catholic identity  เสริมให้แกร่งซึ่งความสัมพันธ์พิเศษทางวัดกับพระสังฆราช  ความพยายามระดับวัดกับสังฆมณฑล และรูปพรรณคาทอลิกทั่วโลก
•   special role with parish stewardship activities  บทบาทพิเศษด้วยกิจกรรมการรับใช้
•   outreach to and inclusion of youth and young adults in the life of the parish เอื้อมไปถึงและการรวมเอาไว้ซึ่งคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ที่ยังหนุ่มสาวในชีวิตของวัดปกครอง.

The Essential Elements of Parish Life: ส่วนที่เป็นแก่นสาระของชีวิตวัดปกครอง คือ :
•   Worship การนมัสการ
•   Word  พระวาจา
•   Service  การบริการ
•   Community ชุมชน
•   Leadership  ความเป็นผู้นำ
•   Stewardship  การรับใช้
•   Sunday Eucharist พิธีมิสซาวันอาทิตย์
The essential elements of parish life relate to the basic mission of the parish and will become the foundation of the parish’s dialogue and reflection when creating a pastoral plan for the future. 
ส่วนที่เป็นแก่นสาระของชีวิตวัดปกครอง สัมพันธ์กับพันธกิจพื้นฐานของวัด และจะกลายเป็นรากฐานของการเสวนาและการแสดงความคิดเห็นของวัด เมื่อวางแผนงานอภิบาลสำหรับอนาคต

Parish Pastoral Council members are encouraged to learn about these elements, reflect on them in their own experience as a parishioner, and develop strategies and methods to engage the larger community in a reflection around these elements and taking responsibility for their implementation.
 สมาชิกสภาภิบาลได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้ส่วนที่เป็นแก่นสาระเหล่านี้ ให้ความคิดเห็นกับเรื่องเหล่านี้ในประสพการณ์ของพวกตนเองในฐานะลูกวัดคนหนึ่ง  และพัฒนาแผนทำงานและวิธีการที่จะจัดการชุมชนที่ใหญ่ขึ้นในการพินิจพิจารณาแก่นสาระเหล่านี้ และแสดงความรับผิดชอบสำหรับการเติมเต็มงานดังกล่าวของพวกเขา.

Vacancy of the Office of the Pastor
When a parish becomes vacant due to death, resignation, or transfer of the pastor, the Parish Pastoral Council ceases.   In the interest of continuity in the parish's work and mission, the new pastor/parochial administrator/parish steward will establish the Parish Pastoral Council anew within two months of the date of installation.
 เมื่อวัดปกครองกลายเป็นวัดว่างเปล่าเนื่องจากความตาย การลาออก หรือการย้ายของพระสงฆืเจ้าอาวาส สภาภิบาลก็เลิกไป  ในเรื่องความสนใจเรื่องการสืบต่อเนื่องในงานและพันธกิจของวัด  เจ้าอาวาสคนใหม่/ผู้บริหารวัด/ผู้รับใช้วัดปกครอง จะสถาปนาสภาภิบาลขึ้นใหม่ภายในสองเดือนของวันก่อตั้ง.

Resources: แหล่งข้อมูล:
•   The Diocese of Sacramento “Parish Pastoral Council Guidelines” (November 2005) สังฆมณฑลซาคราเมนโต
•   Roman Catholic Diocese of Brooklyn - Office of Pastoral Planning “The Essential Elements of Parish Life.”  สังฆมนฑลโรมันคาทอลิกบรูคลิน
•   “Revisioning the Parish Pastoral Council” Mary Ann Gubish and Susan Jenny, S.C.with Arlene McGannon แมรีแอน กูบิชและซูแซน เจนนีกับอาร์ลีนแมคแกนนอน

Corner Brook and Labrador Diocese
469 Curling Street
Corner Brook, NL
A2H 3K8
(709) 639-7073 (phone)
(709) 639-8662 (fax)
diocese@nf.aibn.com

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: