หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: สวดภาวนาอย่างไรให้คนที่คุณรักพ้นจากไฟชำระพฤศจิกายนนี้.  (อ่าน 276 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2067ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2018, 10:12:14 PM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                                       สวดภาวนาอย่างไรให้คนที่คุณรักพ้นจากไฟชำระพฤศจิกายนนี้.
                                                                                How to pray your loved ones out of Purgatory this November
On 10.31.17, In Uncategorized, by Mary Rezac+                                                                                                                                                                        Updated on November 1, 2018 by Alan Petervich

                  
                                            

It’s the first week of November, which means it’s the best time of year, liturgically speaking, for you to shave off some temporal punishment for all your loved ones in Purgatory.     In case you’re unfamiliar with Catholic teaching on the afterlife, there are three places for a soul to go after death: Heaven, Hell, or Purgatory. นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหมายความว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดของปี พูดทางพิธีกรรม  สำหรับคุณที่จะลดการรับโทษชั่วคราวบางส่วน สำหรับผู้ที่คุณรักทั้งหมดใน ไฟชำระ   ในกรณีที่คุณไม่คุ้นเคยกับคำสอนคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังควมตาย  มีสถานที่สามแห่งสำหรับวิญญาณที่จะไปหลังความตาย คือ สวรรค  นรก  หรือ ไฟชำระ.

According to the Catechism of the Catholic Church, those who go to Heaven are “(t)hose who die in God’s grace and friendship and are perfectly purified live for ever with Christ.  ”Those souls that go to Hell are those who have freely chosen through mortal sin “exclusion from communion with God and the blessed.” ตามคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้ที่ไปสวรรค์คือ” คนที่ตายในพระคุณอานิสงค์และมิตรภาพของพระเจ้า และชีวิตได้รับการทำให้สะอาดสมบูรณ์อาศัยอยู่กับพระคริสตเจ้า “วิญญาณเหล่า นั้นที่ไปนรกคือคนที่ได้เลือกอย่างอิสระด้วยบาปหนัก “ที่ขาดจากการรวมกับพระเจ้าและผู้มีบุญทั้งหลาย”

Purgatory is a place where souls go who die in grace in friendship with God but are still imperfectly purified.  Purgatory is where “after death they undergo purification, so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven.” These souls are ensured eventual entrance into Heaven, once they are purified. Souls in purgatory rely on the prayers of souls still on Earth to relieve some of their temporal suffering and speed their journey to Heaven, so be sure to take advantage of these days to pray for them by gaining indulgences for them. ไฟชำระคือสถานที่ที่บรรดาวิญญาณไป เพราะตายในพระคุณอานิสงค์ในมิตรภาพกับพระเจ้า แต่ยังได้รับการชำระไม่สมบูรณ์พอ  ไฟชำระเป็นสถานที่ที่” หลังความตายบรรดาวิญญาณไปรับการชำระให้สะอาด  เพื่อสำเร็จได้รับความศักดิ์สิทธิ์ที่จำเป็น เพื่อเข้าสู่ความยินดีของสวรรค์”  วิญญาณเหล่านี้ด้รับความมั่นใจในขั้นสุดท้ายเข้าสู่สวรรค์  ครั้งเดียวที่พวกเขาชำระสะอาดบริสุทธิ์แล้ว  บรรดาวิญญาณในไฟชำระพึ่งพาคำสวดภาวนาของจิตวิญญาณที่ยังอยู่บนโลก เพื่อผ่อนปรนความทรมานชั่วคราวของพวกเขา และเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางไปสวรรค์  ดังนั้น จงแน่ใจที่จำรับประโยชน์ในวันเหล่านี้เพื่อสวดภาวนาสำหรับพวกเขา โดยเพิ่มพระคุณการุณย์สำหรับพวกเขา.

An indulgence is a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven, which the faithful Christian who is duly disposed gains under certain prescribed conditions through the action of the Church which, as the minister of redemption, dispenses and applies with authority the treasury of the satisfactions of Christ and the saints. [CCC 1471] พระคุณการุณย์เป็นการบรรเทาต่อหน้าพระเจ้าซึ่งการลงโทษชั่วครว เนื่องมาจากบาป ซึ่งความผิดได้รับการอภัยแล้ว ซึ่งคริสตชนผู้ซึ่งปฏิบัติตามกำหนดเวลา ได้รับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอาศัยการกระทำของพระศาสนจักร ซึ่ง ในฐานะศาสนบริกรของการช่วยบรรเทาโทษ การได้รับข้อยกเว้นและปรับใช้ด้วยพลังอำนาจที่มี ซึ่งขุมทรัพย์ของความพอพระทัยของพระคริสตเจ้าและบรรดานักบุญทั้งหลาย [คำสอนคาทอลิก ข้อ 1471]

Here’s when and how  ตรงนี้ทำเมื่อใดและอย่างไร :

1.The first chance for gaining a plenary (or full) indulgence for the deceased is available Nov. 2 only. In a Church, recite the Creed and the Our Father for the dead, receive Communion, and pray for Pope’s intentions. โอกาสแรกเพื่อได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ (a plenary or full indulgence) สำหรับผู้ล่วงลับกำหนดเพียงวันที่ 2 พ.ย. เท่านั้น ในวัด  สวดบทข้าพเจ้าเชื่อและบทข้าแต่พระบืดาสำหรับผู้ตาย รับศีลมหาสนิท และสวดภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา

2.The second opportunity lasts through November 8. A person can obtain one plenary indulgence for a deceased person per day if they receive Communion, pray for the deceased at a cemetery, and pray for the Pope’s intentions. โอกาสที่สองกินเวลาถึงวันที่ 8 พ.ย.  สัตบุรุษคนหนึ่งสามารถได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์หนึ่งครั้งสำหรับผู้วายชนม์ในวันนั้น ถ้าพวกเขารับศีลมหาสนิท สวดสำหรับผู้ตายในป่าศักดิ์สิทธิ์ และภาวนาสำหรับพระประสงค์ของพระสันตะปาปา.

3.Throughout the year, a person can obtain one partial indulgence for a deceased person per day if they receive Communion, pray for the deceased at a cemetery, and pray for the Pope’s intentions. November is a good time to remember to do this, since the Church is praying in a special way for souls this month. ตลอดปี คนๆหนึ่งสามารถได้รับพระคุณการุณยบางส่วนครั้งหนึ่งสำหรับผู้ตายในวันนั้น ถ้าพวกเขารับศีลมหาสนิท สวดสำหรับผ้ตายที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ และภาวนาสำหรับพระประสงค์ของพระสันตะปาปา   เดือนพฤศจิกายนเป็นโอกาสดีที่จะจำไว้เพื่อปฏิบ้ติข้อนี้  โดยที่พระศาสนจักรก็สวดภาวนาโดยวิธีพิเศษสำหรับบรรดาวิญญาณเดือนนี้.

In each instance, the person obtaining the indulgences needs to receive the sacrament of confession within about a week of the indulgence act. One confession covers the person obtaining one partial indulgence per day. Additionally, the person needs to be in a state of grace when completing the indulgence act, and have detachment from all sin (which, if that sounds impossible, is more fully explained by a priest in this blog post.)  ในแต่ละช่วงเวลา  บุคคลที่รับพระคุณการุณย์ ต้อไปรับศีลอภัยบาปภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ของปฏิบัติการเพื่อรับพระคุณการุณย์  การแก้บาปครั้งหนึ่งครอบคลุมบุคคลให้ได้รับพระคุณการุณย์บางส่วนต่อวัน  ที่เพิ่มเติมคือ บุคคลจำเป็นต้องอยู่ในสภาวะพระคุณการุณย์เมื่อครบปฏิบัติการณ์เพื่อรับพระคุณการุณดังกล่าว และการหลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น (ซึ่ง ถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ คงต้องได้รับการอธิบายจากพระสงฆ์ ที่พูดถึงเรื่องนี้ในบล๊อกนี้ก็ได้).

So take advantage of the month of November, and love your deceased relatives by praying them out of Purgatory! “Let us help and commemorate them. If Job’s sons were purified by their father’s sacrifice [Job 1:5], why would we doubt that our offerings for the dead bring them some consolation? Let us not hesitate to help those who have died and to offer our prayers for them” – St. John Chrysostom   ดังนั้น จงหาประโยชน์ของเดือนพฤศจิกายน  และได้โปรดรักญาติพี่น้องของท่านที่ถึงแก่กรรม โดยสวดภาวนาให้พวกเขาออกจากไฟชำระ! “ ขอให้พวกเราช่วยและระลึกถึงพวกเขา  ถ้าบรรดาบุตรชายของโยบได้รับการชำระล้างโดยเครื่องบูชาของบิดาของพวกเขา (โยบ 1:5)  ทำไมพวกเราจะสงสัยว่าของถวายของพวกเราสำหรับผู้ตายจะนำความบรรเทาบ้างให้แก่พวกเขาไม่ได้?  ขอพวกเราจงอย่าลังเลที่จะช่วยคนเหล่านั้นที่ได้ตายไปและเสนอคำภาวนาของพวกเราสำหรับพวกเขา”  -- นักบุญยอห์น คริสโตสโตโม.

This story originally ran on Nov. 2, 2016.
 
                 In paradisum deducant te Angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere æternam habeas requiem.

                "May the angels lead you into paradise; may the martyrs receive you at your arrival and lead you to the holy city Jerusalem. May choirs of angels receive you and with Lazarus, once (a) poor (man), may you have eternal rest."

                                                                                             Ad  Majorem  Dei  Gloriam
                                                                                                    Alan  Petervich

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2018, 10:21:12 PM โดย Petervich » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: