หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คาทอลิกมากขึ้น แต่ชีและพระสงฆ์น้อยลงในอนาคต  (อ่าน 1068 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2087ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2018, 08:17:52 AM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                                            คาทอลิกมากขึ้น แต่ชีและพระสงฆ์น้อยลงในอนาคต
                                                                                 More Catholics, but fewer nuns and priests in the future


Vatican statistics show modest, steady church growth worldwide
สถิติวาติกันแสดงความเติบโตเล็กน้อยคงที่ทั่วโลก
 
Pope Francis greeted clergy during his general audience March 4. (CNS/Paul Haring)
โป๊บฟรังซิสทักทายคณะนักบวชระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ( CNS/Paul Haring)

By Carol Glatz
Catholic News Service  25  มีนาคม  2015

VATICAN CITY — The number of Catholics in the world and the number of priests and permanent deacons rose slightly in 2013, while the number of men and women in religious orders declined, according to Vatican statistics.   For the second year in a row, the number of candidates for the priesthood also decreased.
นครวาติกัน – จำนวนคาทอลิกในโลกและจำนวนพระสงฆ์และสังฆานุกรณ์ถาวรสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2013  ขณะที่จำนวนชายและหญิงในคณะนักบวชลดลง  ตามสถิติวาติกัน  เป็นปีที่สองในกลุ่ม  จำนวนผู้สมัครไปสู่สังฆภาพสงฆ์ก็ลดลงด้วย

The numbers come from the Statistical Yearbook of the Church, which was completed in February and published in March. The yearbook reported worldwide church figures as of Dec. 31, 2013.    By the end of 2013, the worldwide Catholic population had surpassed 1.253 billion, an increase of about 25 million or 2 percent, modestly outpacing the global population growth rate, which was estimated at 1 percent in 2013.     Catholics as a percentage of the global population was up less than a percentage point at around 17.7 percent.
ตัวเลขจำนวนมาจากรายงานสถิติประจำปีของศาสนจักร ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์และพิมพ์เผยแพร่ในเดือนมีนาคม   รายงานประจำปีแสดงตัวเลขศาสนจักรทั่วโลกของวันที่ 31 ธันวาคม 2013   เมื่อสิ้นปี 2013 ประชากรคาทอลิกทั่วโลกจำนวนมากกว่า 1.253 พันล้านคน  เพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านคนหรือ 2 เปอร์เซนต์  เติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตประชากรโลกเล็กน้อย  ซึ่งประมาณ ที่ 1 เปอร์เซนต์ในปี 2013   คาทอลิกเทียบจำนวนเปอร์เซนต์ของประชากรโลกสูงขี้นน้อยกว่าจำนวนเปอร์เซนต์โลกประมาณ 17.7 เปอร์เซนต์

As it has done in previous years, the latest Vatican statistical yearbook estimated there were about 4.8 million Catholics that were not included in its survey because they were in countries that could not provide an accurate report to the Vatican; for example, China and North Korea.    According to the yearbook, the region where Catholics make up the largest percentage of the general population is in the Americas, where they account for 63.6 percent of the inhabitants, followed by Europe with 39.9 percent. Asia has the lowest proportion, with 3.2 percent.
เหมือนที่ทำในปีที่ผ่านมา รายงานสถิติประจำปีของวาติกันล่าสุดประมาณว่า คาทอลิกจำนวนประมาณ 4.8 ล้านคนไม่ได้รวมอยู่ในการสำรวจ เพราะว่าพวกเขาอยู่ในประเทศที่ไม่สามารถรายงานตัวเลขแน่นอนแก่วาติกันได้ เช่น ประเทศจีนและเกาหลีเหนือ  ตามรายงานประจำปี  ดินแดนที่คาทอลิกมีเปอร์เซนต์สูงสุดของประชากรทั่วไปคือในทวีปอเมริกาทั้งสอง  ที่ซึ่งพวกเขามีจำนวนรวม 63.6 เปอร์เซนต์ของพลเมือง  ตามด้วยยุโรป 39.9 เปอร์เซนต์  เอเซียมีสัดส่วนต่ำสุด เพียง  3.2 เปอร์เซนต์

During the 2013 calendar year, more than 16 million infants and adults were baptized, according to the statistical yearbook, which added that there has been “a general downward trend in the relative number of (infant) baptisms, following closely the trend of the birthrate in most countries.” The ratio of children under 7 being baptized to the overall number of Catholics has been going down on every continent since 2008, it said.
ระหว่างปีปฏิทิน 2013  เด็กและผู้ใหญ่มากกว่า 16 ล้านคนได้รับศีลล้างบาป  ตามรายงานสถิติประจำปี  ซึ่งเพิ่มเติมว่า  ได้มี “ แนวโน้มลดลงทั่วไปในจำนวนการรับศีลล้างบาป(ของเด็ก)  ตามติดๆด้วยแนวโน้มของอัตราการเกิดในทุกประเทศทั่วโลก  “  รายงานกล่าวว่า อัตราเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบล้างบาป จำนวนทั้งหมดลดลงทุกทวีปตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

It said the number of bishops in the world increased by 40 to 5,173.     The total number of priests — diocesan and religious order — around the world grew from 414,313 to 415,348, with a steady increase in diocesan priests present in Africa, Asia, and the Americas, and a continued decline in Europe. The number of permanent deacons reported — 43,195 — was an increase of more than 1,000 over the previous year.    The number of religious brothers was down slightly from a total of 55,314 at the end of 2012 to a total of 55,253 at the end of 2013.
รายงานแสดงจำนวนของพระสังฆราชในโลกเพิ่มขึ้น 40 องค์เป็น 5,173 องค์  จำนวนทั้งสิ้นของพระสงฆ์ – ทั้งพระสงฆ์สังฆมณฑลและคณะนักบวช – รอบโลก สูงขึ้นจาก  413,313 องค์เป็น 415,348 องค์  ด้วยตัวเลขเพิ่มอย่างมั่นคงสำหรับพระสงฆ์สังฆมณฑลในอาฟริกา เอเซีย และสองทวีปอเมริกา  แต่ลดลงต่อเนื่องในยุโรป   จำนวนสังฆานุกรถาวรเท่าที่รายงาน – 43,195 องค์ – เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 องค์มากกว่าปีที่แล้ว   จำนวนของนักบวชชายลดลงเล็กน้อยจากจำนวนทั้งสิ้น 55,314 องค์เมื่อปลายปี 2012 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 55,253 องค์เมื่อสิ้นปี 2013

Related

The number of women in religious orders continued its downward trend. The total of 693,575 temporarily and permanently professed sisters and nuns in 2013 was a 1.2 percent decrease from the previous year and a 6.1 percent decrease since 2008. The biggest decreases in the five-year period were reported in North America, with a decline of 16.6 percent, and Europe, with a decline of 12.6 percent.
จำนวนของหญิงในคณะนักบวชยังคงแสดงแนวโน้มลดลง   จำนวนซิสเตอร์และชีถวายตัวชั่วคราวและตลอดชีพ จำนวนทั้งสิ้น  693,575 องค์ในปี 2013 ลดลง 1.2 เปอร์เซนต์จากปีที่แล้ว และลดลง 6.1 เปอร์เซนต์ตั้งแต่ปี 2008  การลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาห้าปีที่รายงานมาก็คืออเมริกาเหนือ  โดยมีการลดลง  16.6 เปอร์เซนต์  และยุโรป ลดลง 12.6 เปอร์เซนต์

The number of candidates for the priesthood — both diocesan seminarians and members of religious orders — who had reached the level of philosophy and theology studies continued a recent downturn.   The number of seminarians dropped 118,251 men at the end of 2013 as compared to 120,051 men at the end of 2012. The number of seminarians had seen small increases each year from 2003 to 2011 when there were 120,616 candidates preparing for priesthood.
จำนวนผู้สมัครเข้าสู่สังฆภาพสงฆ์ – ทั้งสามเณรสังฆมณฑลและสมาชิกคณะนักบวช – ซึ่งถึงระดับการศึกษาปรัชญาและเทววิทยา ยังคงลดลงใหม่  จำนวนของสามเณรลดลงเป็น 118,251 คนตอนปลายปี 2013 เทียบกับ 120,051 คนปลายปี 2012   จำนวนของสามเณรเพิ่มเล็กน้อยทุกปีจากปี 2003 ถึง 2011  เมื่อขณะนี้มีผู้สมัคร 120,616 คนกำลังเตรียมตัวเข้าสู่สังฆภาพสงฆ์

                                                                                                  Ad  Majorem  Dei  Gloriam
                                                                                                          Alan  Petervich                                           
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: