หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: Sacrosanctum Concilium and the Novus Ordo  (อ่าน 1503 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2169ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2019, 06:46:16 PM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                    Sacrosanctum Concilium and the Novus Ordo
                                                             สันตะธรรมนูญ Sacrosanctum Concilium และ Novus Ordo
 
Sacrosanctum Concilium is not doctrinal in nature. It authorises (as a sub-form?) limited reforms to the Tridentine Mass, the Mass of St Gregory the Great. There are other Rites in the Church, but these were not specifically dealt with.
Sacrosanctum Concilium ในธรรมชาติแล้วไม่ใช่คำสอนของพระศาสนจักร  มันให้อำนาจ(ทำนองลักษณะรอง?) กับการฟื้นฟูแบบจำกัดกับ Tridentine Mass – มิสซาแบบดั้งเดิม ซึ่งก็คือมิสซาของนักบุญเกรกอรีผู้ยิ่งใหญ่  มีจารีตพิธีอื่นๆอีกในพระศาสนจักร  แต่เราไม่กล่าวถึงจารีตพิธีเหล่านั้นเป็นพิเศษณที่นี่

Neither the Tridentine, nor any other Rite is abolished by this document. The Church, ensures,“that she wishes to preserve them in the future and to foster them in every way”.  This means that the Tridentine form continues today as normative in the Western Church, as per Quo Primum and Summorum Pontificum.
ทั้งมิสซาจารีตดั้งเดิม และทั้งจารีตอื่นใดก็มิได้ถูกลบทิ้งโดยเอกสาร (SC)ฉบับนี้  พระศาสนจักรให้คำมั่น “ว่า ศาสจักรประสงค์ที่จะรักษาไว้ในอนาคต และส่งเสริมจารีตพิธีเหล่านั้นในทุกวิถีทาง”  นี้หมายความว่ารูปแบบติดต่อกันมาทุกวันนี้เป็นประหนึ่งแบบปกติสามัญในพระศาสนจักรตะวันตก  ดังที่ระบุใน Quo Primum และ Summorum Pontificum

Sacrosanctum Concilium is lengthy and imprecise in nature. There is strong evidence, of compromise. Changes are indicative and imprecise. Ambiguity, vagueness, insertion, contradiction and selective archaeologism are all present. One rather curious exception is the re-instatement of the “Prayer of the Faithful”, phased out some fifteen centuries ago. This changes completely the 5th century practise, which was conducted only by the priest, and required the non-baptised, or those under instruction to leave the Mass!
Sacrosanctum Concilium นั้นมีความยาวและไม่สามารถย่อความได้ในธรรมชาติ  มีประจักษ์พยานแข้งแรง ของการปราณีประนอม  การเปลี่ยนแปลงระบุให้เห็นและย่อความไม่ได้  ความกำกวม  ความเคลือบคลุม การสอดแทรก การขัดแย้งกันและเนื้อหาทางโบราณคดีที่เลือกมาแสดง ทั้งมีปรากฎอยู่ในนั้น  ข้อยกเวันที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ การกลับนำมาใช้ของ “บทภาวนาเพื่อมวลชน” นับถอยหลังไปประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว  ข้อนี้เปลี่ยนการกระทำตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 โดยสิ้นเชิง  ซึ่งนำสวดโดยพระสงฆ์ และต้องการผู้ที่ยังมิได้ล้างบาป หรือผู้ที่ได้รับคำบอกให้ออกจากมิสซาไปได้!

The document states, nevertheless that, ทั้งนั้นก็ดี เอกสาร SC ระบุว่า

1. The Mass will be in Latin with limited use of the vernacular i.e., readings, presumably Gospel and Epistles and some prayers and chants มิสซาจะถวายเป็นภาษาลาติน โดยใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างจำกัด เช่น บทอ่าน ที่หมายถึงบทพระวรสารและบทจดหมาย และรวมทั้งบทภาวนาและบทขับร้องบางบทด้วย
2. Plain Chant and the use of the organ continue บทขับปกติและการใช้ออร์แกนต่อไป
3. Lay functionaries will be the Lectors, servers and choir. No others are mentioned งานช่วยพิธีของฆราวาสคือ ผู้อ่าน  ผู้ช่วยจารีตพิธีและนักขับ นอกนั้นไม่ระบุ
4. Lay participation is encouraged and clearly defined. It involves laity taking part with acclamations, responses, psalmody, songs, gestures and bodily attitude and generally with attention to what is going on, or as the document puts it, “conscious of what they are doing, with devotion and full collaboration”. การเข้าร่วมช่วยพิธีกรรมของฆราวาสได้รับการส่งเสริมและกำหนดไว้ชัดเจน ยังรวมฆราวาสที่มีส่วนในการส่งเสียงอุทาน ตอบรับ  ร้องรับ  บทเพลง  ทำท่าทางและแสดงท่าทางร่างกาย และโดยทั่วไปตั้งใจร่วมในสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่  หรือ ดังที่เอกสารระบุให้ปฏิบัติ “สำนึกในสิ่งที่กำลังเกิดอยู่  ด้วยความศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจเต็มที่” There is no suggestion of any other physical activity or lay function. ไม่มีข้อเสนอกิจกรรมทางกายอื่นใด หรือหน้าที่ของฆราวาสอย่างอื่น.
5. There will be wider use of scriptural material. มีการใช้เรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์กว้างขวางมาก
6. The Prayer of the Faithful, which was a period of silent prayer under the direction of a priest, and which was phased out in the fifth century, is re-introduced, but in a new form. บทภาวนาของมวลชน ซึ่ง(ในมิสซาลาตินดั้งเดิม)เป็นช่วงเวลาสวดภาวนาเงียบๆภายใต้การนำของพระสงฆ์ และซึ่งหายไปในศตวรรษที่ห้า ถูกนำมาปฏิบัติใหม่อีก แต่ในรูปแบบใหม่.

What is not authorised or even mentioned is, สิ่งที่ไม่สั่งให้ทำหรือแม้มีการระบุ คือ

1.The Mass said with the priest facing the congregation มิสซาถวายโดยพระสงฆ์หันไปเผชิญผู้มาร่วมพิธี
2. Prayer of the Faithful as it is now practised in the Novus Ordo.            บทภาวนาของมวลชนเหมือนที่ทำกันในมิสซาใหม่
3. Routine Communion under both kinds                                                          การรับศีลปกติทั้งสองเพศ
4. Reception of Communion by hand                                                               การรับศีลมหาสนิทด้วยมือ
5. Handling of the sacred vessels by laity i.e., the chalice and the paten การที่ฆราวาสจับต้องภาชนะศักดิ์สิทธิ์ เช่น ถ้วยกาลิกซ์และจานรองแผ่นศีลได้
6. The use of lay distributers of Holy Communion                                  การใช้ฆราวาสแจกศีล
7. The lay sign of peace, (hand shake)                                                 การส่งสันติภาพด้วยการเช็คแฮนด์
8. Lay readers and bidders, as opposed to Lectors ผู้อ่านและผู้ก่อสวดฆราวาส ที่ตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ Lectors
These were all introduced later, often unofficially ข้อต่อไปนี้ทั้งหมดถูกเสนอเพิ่มมาทีหลัง  บ่อยมากจะไม่เป็นทางการ
The end result of this is that the Novus Ordo is a valid Catholic Mass, but is deficient because, it carries an implicit downplaying of the Real Presence, the Ordained Priesthood, and the idea of the Mass as a Sacrifice
 ผลสุดท้ายของเรื่องนี้คือว่า Novus Ordo เป็นมิสซาคาทอลิก  แต่บกพร่องบางประการ เพราะว่ามันนำมาซึ่งการสบประมาทดูหมิ่นเป็นนัยถึงการสถิตย์อยู่อย่างแท้จริง(ในศีลศักดิ์สิทธิ์)  สังฆภาพสงฆ์ที่พรรพชา และความคิดเรื่องมิสซาว่าเป็นดังพลีบูชายัญ

The immediate corrections needed to bring the Novus Ordo back into line with Sacrosanctum Concilium are, การแก้ไขทันทีทันใดจำเป็นที่จะนำ Novus Ordo กลับเข้ามาในเส้นทางของ SC คือ
1. Substantial re-use of Latin การนำภาษาลาตินกลับมาใช้เป็นแก่นสาระสำคัญ
2. Return to Ad Orientem การหันไปทางตะวันออก
3. Reception of Communion, kneeling and by mouth, of the Host only การรับศีลมหาสนิท โดยคุกเข่าและด้วยปาก
4. Readings by a priest, deacon or Lector บทอ่าน อ่านโดยพระสงฆ์ สังฆานุกรหรือผู้อ่าน(ที่ได้รับพิธีแต่งตั้ง)
5. Lay distributers to be used only in exceptional l circumstances, and then only acolytes ผู้ช่วยพิธีฆราวาสใช้เพียงกรณีแวดล้อมที่มีการยกเว้นและใช้เพียง acolytes

In terms of church layout the re-introduction of altar rails to re-establish the sanctuary, and of the central tabernacle, to make our churches once again the House of God, are critical.
ในกรณีการวางแผนวัด ด้วยการนำที่คุกเข่ากลับมาเพื่อสถาปนาเขตศักดิ์สิทธิ์ใหม่ และตั้งตู้ศีลตรงกลาง  ทำวัดของเราให้เป็นบ้านของพระเจ้าอีกนั้น เป็นเรื่องที่วิกฤติเร่งด่วนจริงๆ.

Thank you Jacobi ที่นำเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่เราคริสตชนคาทอลิก!

Ad  Majorem  Dei   Gloriam                                                                                                                                                                                             

                                                                  Alan Petervich – Peter Vichitr Thongthua« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2018, 08:02:53 PM โดย Petervich »

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: