หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: บริษัทยักษ์ใหญ่ ตกลงซื้อที่ดินมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพแล้ว  (อ่าน 2557 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2168ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2014, 12:41:04 AM »

 ยิ้มกว้างๆ
                                                          บริษัทยักษ์ใหญ่ ตกลงซื้อที่ดินมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพแล้ว

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมท์ จำกัด
รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Alan Petervich Update 30 July 2014

       เรา - ชมรมคนโสดคาทอลิก มิได้มุ่งหวังที่จะขัดขวางการปฏิบัติการณ์ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ หรือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ในเรื่องที่เป็นงานในหน้าที่ของตัวแทนพระศาสนจักรในประเทศไทยแต่อย่างใด  ตรงข้าม  เราสนับสนุนงานในหน้าที่ที่ก่อประโยชน์เพื่อความดีงามของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเป็นสำคัญอยู่แล้ว  และเพราะความห่วงใยจากการที่เรามองว่า  พระศาสนจักรในประเทศไทย ต้องเผชิญกับอันตรายที่ผู้ไม่หวังดี พยายามหาเรื่องหรือกล่าวอ้างผิดๆในหลายประเด็น  เพื่อบ่อนทำลายชื่อเสียงและผลงานของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกไทย  ให้มัวหมองและเป็นที่ไม่ยอมรับในสายตาผู้คนที่กำลังจ้บจ้องดูอยู่ ว่า  พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยนั้น จะปฏิบัติตามกรอบประเพณีและกฎหมายไทยหรือไม่  ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของคาทอลิกไทยจำต้องระมัดระวังตัว มิให้เผลอกระทำการใดๆที่ผิดทำนองคลองธรรม ผิดประเพณีนิยม และที่สำคัญที่สุดก็คือ ผิดกฎหมายของประเทศไทย นั่นเอง

       และ เรื่องก็เกิดจนได้  ซึ่ง อาจเป็นเพราะมิได้มีการอธิบายหรือแสดงความโปร่งใสในเรื่องนี้นั้น  ทำให้เกิดกระแสงุนงงสงสัยเป็นอย่างยิ่ง ในวงการพระศาสนา ซึ่งแน่นอน วงการพระศาสนาโรมันคาทอลิกนี่เอง  เรื่องของเรื่องก็คือ  ที่ดินดังกล่าวได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ปี ร.ศ. 128  เพื่อใช้ในงานมิสซังโรมันคาทอลิกตั้งแต่แถบนั้นยังไม่มีความเจริญ  จนปัจจุบันทางการไทยได้แนะนำให้ย้ายสุสานหรือป่าช้าดังกล่าวออกไปนอกเมือง  และที่ดินตรงนั้นก็กลายเป็นที่ดินทำเลทองเพื่อธุรกิจจัดสรรใหญ่โต  มีการวิ่งเต้นเพื่อได้รับการให้เช่าก่อนหน้านั้นหลายสิบปี  แต่พึ่งสำเร็จในระยะหลังนี้เมื่อการย้ายสุสานเสร็จบริบูรณ์แล้ว

     ที่ดินพระราชทานทุกแปลงที่พระราชทานแก่มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯและที่พระราชทานแก่มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง จะมีการเปลี่ยนมือด้วยการซื้อขายไม่ได้  จะได้ก็เพียงการให้เช่าและการทำ leasing เท่านั้น  บริษัท เพซ ฯ จึงเข้าเจรจาขอเช่าดังกล่าวในระหว่างปี 2554  โดยมีการวางค่าเช่างวดแรกไปแล้ว   แต่ อีกไม่นาน  ไม่ทราบว่าได้มีการเจรจากันอย่างไรและกี่ฝ่าย  ถึงเกิดมีรายงานข่าวว่า  บัดนี้ บริษัท เพซ ฯ ได้ซื้อที่ดินแปลงนั้นแล้ว ตามรายงานที่เราจะนำมาเสนอ  ส่วนที่มีการสงสัยกันว่า  ตกลงซื้อขายกันได้ด้วยวิธีใดนั้น คงต้องรอคำอธิบายจากมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ โน่นละครับ  แต่ตอนนี้ เราขอเสนอรายงานของบริษัทเพซ บางตอนให้ท่านได้พิจารณารับทราบ  ส่วนเมื่อทราบแล้วจะคิดอะไรอย่างไรเป็นอีกเรื่อง  น่าจะต้องไปค้นหาความจริงต่อไป ใช่ไหมครับ

                                          PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่ PACE 201402/02

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (แก้ไข)
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.30 น.ณเลขที่87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้้

มีมติอนุมัติให้ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทํารายการได้มาซึ่งที่ดิน จํานวน 7 แปลง มูลค่ารวมไม่เกิน 1,450,000,000บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ซื้อ(ในฐานะผู้จะซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขาย ดังที่จะ  กล่าวต่อไปในข้อ 3)
 บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด
 บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด
 บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด

ผู้ขาย(ในฐานะผู้จะขายตามสัญญาจะซื้้อจะขาย) มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ บริษัท ปิยะภาพ จํากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย : ไม่มี

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ผู้ซื้อจะเข้าทําสัญญาจะซื้อจะขาย (“สัญญาจะซื้อจะขาย”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินจากมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และบริษัทปิยะภาพ จํากัด รวม 7 แปลง จํานวนเนื้อที่ดินโดยประมาณ 7 ไร่    3 งาน 37.1 ตารางวา มูลค่ารวมไม่เกิน 1,450,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นจํานวนเงิน 2,207,222,617.96 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1  รายละเอียด ระยะเวลา

1. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย 4 กุมภาพันธ์ 2557
2. คู่สัญญาลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

4. ขนาดของรายการ

การเข้าทํารายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” โดยมีขนาดรายการที่คํานวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 17.34 (มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ

ผู้ซื้อจะเข้าทําสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินกับมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ จํานวน 2 แปลง จํานวนเนื้อที่ดินประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา และจากบริษัท ปิ ยะภาพ จํากัด จํานวน 5 แปลง จํานวนเนื้อที่ดินประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 79.6 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 7 แปลง จํานวนเนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 7 ไร่ 3 งาน 37.1 ตารางวา   ตั้งอยู่ที่ ตําบลสีลม อําเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดที่ดิน ดังต่อไปนี้

โฉนดที่ดิน ที่ดินเลขที่ ไร่ งาน วา ผ้ถือกรรมสิทธิ์
52609 203 23.2                    มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ
52610 204 3 3 34.3               มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ
519 4 3 2 3                           บจก.ปิยะภาพ
43314 5 91                           บจก.ปิยะภาพ
41427 6 15                           บจก.ปิยะภาพ
41428 7 6                             บจก.ปิยะภาพ
2777 12 64.6                        บจก.ปิยะภาพ
รวม 7 ไร่  3  งาน  37. 1  ตารางวา

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,450,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาท)

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าที่ดินจํานวน 7 แปลง จํานวนเนื้อที่ดินรวมโดยประมาณ 7 ไร่ 3 งาน 37.1 ตารางวา ไม่เกิน 1,450,000,000 บาท

          Petervich :  เท่าที่เรานำเสนอข้างบนนั้น น่าจะเห็นได้ชัดว่า ได้มีการซื้อขายที่ดินมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ส่วนหนึ่ง ที่เป็นที่พระราชทานตามพระราชบัญญัติปี ร.ศ. 128 แน่นอนแล้ว   เรากำลังพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า  การซื้อขายครั้งนี้โปร่งใสแน่นอน  แต่ยังงงอยู่ว่า  ได้มีการยกเว้นอะไรหรือไม่  ต้องติดตาม - ครับ.

        
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2016, 04:25:24 PM โดย admin » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: