หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2021, 10:13:20 am 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                     ภาษาอะไรเป็นภาษาทางการของศาสนจักร์จนถึงสังคายนาวาติกันที่สอง
                                                           What was the official language of the church until the Second Vatican Council

That year, the Second Vatican Council dropped the requirement that Latin be used for Mass and the other sacraments. Latin remains the official language for important church documents and procedural and administrative matters, but no longer a language that every priest must know to carry out his duties.26 ก.พ. 2539
ปีนั้น สังคายนาวาติกันที่สองได้ทิ้งความต้องการภาษาลาตินที่ใช้สำหรับพิธีมิสซาและศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆ  ลาตินยังคงเป็นภาษาทางการสำหรับเอกสารและการดำเนินการต่างๆรวมทั้งงานบริหารสำคัญต่างๆของศาสนจักร์  แต่ไม่ใช่ภาษาที่บาทหลวงทุกคนต้องรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพวกเขาอีกต่อไป (26 ก.พ. 2539)

History ประวัติศาสตร์

During the Roman Empire, Latin was the main language spoken in the area corresponding to the present Vatican City. The subsequent Papal States also used Latin for official purposes during the first centuries of their existence, but various Italian languages were spoken, such as standard Italian (based on Tuscan). In 1870 the area became part of the Kingdom of Italy, whose official language was Italian.
ระหว่างจักรภพโรมัน ภาษาลาตินเป็นภาษาหลักที่ใช้กันในท้องที่ที่เป็นนครวาติกันในปัจจุบัน รัฐสันตะปาปาต่อมาก็ยังคงใช้ภาษาลาตินสำหรับวัตถุประสงค์ทางการระหว่างช่วงศตวรรษแรกของการบริหารของเขา  แต่ ภาษาอิตาเลียนต่างๆก็ใช้พูดกัน เช่นอิตาเลียนมาตรฐาน (รากฐานแคว้นตัสคานี) ในปี 1870 แถบนั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอิตาลี ซึ่งภาษาทางการคือภาษาอิตาเลียน.

In 1929 the Lateran Treaty established Vatican City as an independent state. The Fundamental Law of Vatican City State does not establish an official language, but its laws are published in Italian in a supplement to the Acta Apostolicae Sedis (official gazette of the Holy See), which is mainly in Latin.
ในปี 1929 สนธิสัญญาลาเตรันได้สถาปนานครวาติกันเป็นรัฐเอกราช  กฎหมายพื้นฐานของนครรัฐวาติกันมิได้สถาปนาภาษาทางการของตน    แต่กฎหมายต่างๆพิมพ์เป็นภาษาอิตาเลียนสอดใส่ใน    Acta Apostolicae Sedis (ประกาศทางการของสันตะสำนัก) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาลาติน.

Since the state came into existence only in 1929, most of the buildings situated within it predated it by centuries. Inscriptions can be found in them mainly in Latin, but also in Italian, Greek, French and German.[1]
โดยที่รัฐเกิดขึ้นเพียงในปี 1929 ส่วนใหญ่ของอาคารที่ก่อสร้างขึ้นนั้นล้วนสร้างมานานหลายศตวรรษ จารึกต่างๆที่พบปรากฎอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาลาติน แต่ก๋มีเป็นภาษาอิตาเลียน กรีก ฝรั่งเศสและเยอรมันด้วย

Present languages ภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน

Many languages are spoken within the state, as its inhabitants come from many countries. Italian is the lingua franca of the Vatican and replaced Latin as the official language of the Synod of Bishops in 2014.[2] The Holy See, the entity with authority over the state (yet legally distinct), uses Latin as its official language and Italian as its main working language in administrative and diplomatic affairs. French is also sometimes used as a diplomatic language. In the Swiss Guard, Swiss German is the language used for giving commands, but the individual guards take their oath of loyalty in their own languages: German, French, Italian or Romansh.
มีการพูดภาษาต่างๆมากมายในรัฐวาติกัน เนื่องจากผู้อาศัยนั้นมาจากหลายประเทศ  ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาหลักของวาติกันและมาแทนภาษาลาตินในฐานะภาษาทางการของซีโนดพระสังฆราชในปี 2014 สันตะสำนัก องค์กรที่ถืออำนาจปกครองเหนือรัฐ (แยกตามกฎหมาย) ใช้ภาษาลาตินเป็นภาษาทางการและใช้ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาหลักในการปฏิบัติงานด้านบริหารและทางการทูต กองทหารสวิส ใช้ภาษาเยอรมันสวิสเพื่อสั่งการ แต่การ์ดแต่ละนายใช้คำปฏิญานเป็นภาษาของตน คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส   อิตาเลียน หรือ Romansh.

Since the state was established, native languages of the popes have been Italian, Lombard (Native Language of John XXIII), German, Polish and Spanish.
ตั้งแต่เกิดรัฐขึ้นมา ภาษาที่คนเป็นสันตะปาปาพูด ก็คือ อิตาเลียน ลอมบาร์ด(ภาษาพื้นบ้านของพระสันตะปาปา จอห์น XXIII) เยอรมัน  โปแลนด์ และ สเปญ
Websites เว็บไซต์

The official website of Vatican City is primarily in Italian,[3] with a partial version in English.[4] Previous versions of the website were also available in French, German and Spanish.[5] เว็บไซต์ทางการของนครวาติกันเริ่มแรกเป็นอิตาเลียน พร้อมกับส่วนขยายเป็นภาษาอังกฤษ  ดอนเริ่มแรกเป็นภาษาฝรั่งเศส เยอรมันและสเปญ

The official website of the Holy See is primarily in Italian, with versions in English, French, German, Portuguese and Spanish, and partial versions in Arabic, Chinese and Latin.[6] Some content is also available in many other languages, such as Albanian, Belarusian, Croatian, Czech, Dutch, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Lithuanian, Maltese, Polish, Russian, Slovak, Slovene, Swahili and Ukrainian.[7][8]
The Holy See's newspaper L'Osservatore Romano is published in Italian, English, French, German, Polish, Portuguese and Spanish.[9] The Vatican News website is available in many languages: Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Belarusian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Hindi, Hungarian, Malayalam, Macedonian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovene, Spanish, Swahili, Swedish, Tamil, Tigrinya, Ukrainian and Vietnamese.[10]

See also
Index of Vatican City-related articles                                                                                                                                                                                                   Ecclesiastical Latin, the form of Latin used by the Church in its documents.                                                                                                          Romanesco, the vernacular spoken in Rome around the Vatican City.


 2 
 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2021, 09:15:36 pm 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                   คาทอลิกและโปรเตสตันเชื่อว่าความเชื่อในพระเจ้าไม่จำเป็นเพื่อเข้าสวรรค์
                                                                Most Catholics & Protestants’ Belief in God not necessary for Heaven
ผลสำรวจจากโบสถ์ ว่าคาทอลิกและโปรเตสตันเชื่อว่าความเชื่อในพระเจ้าไม่จำเป็นเพื่อเข้าสวรรค์
Pew: Majority of Catholics, Mainline Protestants Say That Belief in God Is Not Necessary for Heaven
Milton Quintanilla | Contributor for ChristianHeadlines.com | Wednesday,
December 1, 2021
According to a new Pew Research study, most Catholics and mainline Protestant Christians believe that people who don’t believe in God can still go to Heaven.The study, which was conducted  Sept. 20-26 among a nationally representative sample of 6,485 American adults, examined their views on the afterlife, suffering, and why people experience bad things.

ตามการสำรวจในโบสถ์ครั้งใหม่ คริสตชนคาทอลิกและโปรเตสตันท์ส่วนใหญ่เชื่อว่า คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ายังคงสามารถไปสวรรค์ได้ การสำรวจศึกษี่ทำ วันที่ 20-26 กันยายนจากตัวอย่างตัวแทนผู้ใหญ่ระดับชาติอเมริกัน 6,485 คน ตรวจสอบทัศนะของพวกเขาเรื่องหลังสิ้นสุดชีวิต การทนทรมาน และทำไมคนจึงพบประสพการณ์สิ่งเลวต่างๆ

Regarding views on the afterlife, about 73 percent of respondents said they believe in the existence of Heaven, and 62 percent said they believe in Hell. As reported by The Christian Post, far fewer people, however, said that one needs to believe in God to go to Heaven, with just 39 percent of American adults saying that one must believe in God to go to Heaven.

ตามทัศนะเรื่องที่จะเกิดหลังความตาย ประมาณ 73% ของผู้ตอบกล่าวว่าพวกเขากล่าวว่าเชื่อว่ามีสวรรค์ และ 62%กล่าวว่าเชื่อว่ามีนรก  อย่างไรก็ดี ตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ The Christian Post คนจำนวนน้อยมาก กล่าวว่าคนต้องเชื่อในพระเจ้าเพื่อไปสวรรค์ โดย 39% ของผู้ใหญ่อเมริกันกล่าวว่า มนุษย์ต้องเชื่อในพระเจ้าเพื่อไปสวรรค์

Surprisingly, 68 percent of Catholics and 56 percent of mainline Protestant Christians also said they believe a person can go to Heaven without believing in God. Just 21 percent of evangelicals and 31 percent of Christians from historically Black churches reported believing the same.    Despite the ongoing suffering caused by the COVID-19 pandemic, few respondents blamed God. In fact, of the 91 percent of respondents who said they believe in God or a higher power, 80 percent attributed suffering to people’s actions rather than God.

น่าแปลกใจ 68 % ของคาทอลิกและ 56% ของโปรเตสตันท์กล่าวด้วยว่าพวกเขาเชื่อว่าคนๆหนึ่งสามารถไปสวรรค์ได้โดยไม่ต้องเชื่อในพระเจ้า เพียง 21% ของนิกายเอวังเจลิกันและ 31% ของคริสตชนจากโบสถ์คนผิวสีได้รายงานความเชื่อแบบเดียวกัน  ตรงข้ามกับความทรมานที่กำลังเกิดขึ้นจากสาเหตุโรคระบาดโควิด-19 ผู้ตอบน้อยคนที่กล่าวประนามพระเจ้า  อันที่จริง จากคน 91% ที่ตอบว่าตนเชื่อในพระเจ้าหรือพลังสูงสุด 80% ใส่ความความทุกข์ยากเกิดจากการกระทำของประชาชนมากกว่าพระ

The research also found 44 percent of Americans believe that Satan plays a role in human suffering, while 69 percent of respondents from historically black churches and 73 percent of evangelicals said the same. The percentage was less than half among mainline Protestant Christians (47 percent) and Catholics (43 percent).

การสำรวจยังพบว่า 44%ของคนอเมริกันเชื่อว่า ซาตานเล่นบทบาทในการทรมานมนุษย์  ขณะที่ 69% ของผู้ตอบจากโบสถ์ผิวสีตามประวัติศาสตร์และ 73% ของนิกายโปรเตสตันท์กล่าวเช่นเดียวกัน จำนวนเปอร์เซนต์น้อยกว่าครึ่งท่ามกลางคริสตชนโปรเตสตันท์ถึง 47 % และคาทอลิก 43%

Moreover, about 86 percent of Americans attribute suffering, at least partially, to random chance, with 44 percent of respondents saying that the phrase “sometimes bad things just happen” sums up their perspective on suffering. Another 42 percent said that the statement somewhat reflected their views. Most respondents holding to this view of suffering don’t see suffering as a negative thing. For instance, 68 percent believe “everything in life happens for a reason” and suffering provides “an opportunity for people to come out stronger.”

ยิ่งกว่านั้น ประมาณ 86%ของคนอเมริกัน  ใส่ความเรื่องการทนทรมาน อย่างน้อยบางส่วน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง โดย44% ของผู้ตอบกล่าวว่า วลีที่ว่า”บางอย่างที่ไม่ดีเท่านั้นที่เกิดขึ้น” ทำให้สามารถสรุปแนวทางที่เกิดความทนทรมานได้  อีก 42% กล่าวว่าคำยืนยันอะไรที่ว่านั้นสะท้อนถึงทัศนะของพวกเขา ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ยึดถือทัศนะเรื่องการทุกข์ทรมานไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องภาคลบ ตัวอย่างเช่น  68% เชื่อ”ทุกสิ่งในชีวิตเกิดขึ้นเพื่อเป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง” และความทนทุกข์ทรมานทำให้เกิด “โอกาสดีสำหรับประชาชนให้เกิดแข็งแกร่งขึ้น”

Milton Quintanilla is a freelance writer. He is also the co-hosts of the For Your Soul podcast, which seeks to equip the church with biblical truth and sound doctrine. Visit his blog Blessed Are The Forgiven.

Credit  :  ChristianHeadlines.com 3 
 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2021, 05:46:33 pm 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                 ซีนอดแห่งบิสชอปคราวหน้าในปี 2022 ;แนวของเรื่องโป๊บเป็นผู้ตัดสินใจ
                                                   Next Synod of Bishops in 2022; theme to be decided by Pope

24  September 2021
At a meeting of the Secretariat of the Synod of Bishops, Pope Francis decided that the 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops will be held in two years’ time, in autumn. He will decide on one of three themes presented to him.
 ในการประชุมของฝ่ายสำนักเลขาของซีนอดบิสชอป โป๊บฟรังซิสได้ตัดสินใจว่า การประชุมปกติทั่วไปของซีนอดบิสชอป จะจัดขึ้นในช่วงเวลาสองปี ในฤดูใบไม้ร่วง  พระองค์จะตัดสินเลือกเอาแนวชีวจิตร(theme)หนึ่งแนวจากสามแนวที่เสนอถึงพระองค์.

By Robin Gomes  ข่าวเสนอโดยโรบิน โกเมศ

The next ordinary General Assembly of the Synod of Bishops has been scheduled for "for autumn 2022", to ensure a "greater involvement" of the whole Church "in the preparation and celebration" of the synod, said a note from the General Secretariat of the Synod of Bishops.
บันทึกจากสำนักเลชาธิการกลางของซีนอดของบิสชอปกล่าวว่า การประชุมทั่วไปครั้งถัดไปของซีนอดของบิสชอป ได้ถูกกำหนดขึ้นสำหรับ“ฤดูใบไม้ร่วง 2022”เพื่อมั่นใจ”การเกิดส่วนร่วมยิ่งใหญ่กว่า” ของศาสนจักรทั้งครบ “ในการเตรียมการและเฉลิมฉลอง” ของซีนอดของบิสชอป.

Pope Francis decided on the time while presiding over the afternoon session of the first meeting of the 15th Ordinary Council of the General Secretariat of the Synod of Bishops on 6 February.
โป๊บฟรังซิสได้ตัดสินใจณ เวลาขณะเป็นประธานการประชุมภาคบ่ายของการประชุมครั้งแรกของสภาสามัญที่ 15 ของสำนักเลชาธิการของซีนอดบิสชอป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์.
 
The topics on the agenda หัวข้อการพูดคุยในกำหนดการ
The working session, which took place on 7 February, suggested to the Pope possible themes to be dealt with at the upcoming synod.  The meeting also reviewed other issues, such as the steps taken after the Synod on Youth in 2018 and the feedback to the post-synodal Apostolic Exhortation, “Christus vivit”.
การประชุมทำงาน ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถูกนำเสนอแก่โป๊บซึ่งแนวเรื่องที่เป็นไปได้ ที่นำไปสู่ซีนอดที่กำลังจะมาถึง  การประชุมได้มีการทบทวนเรื่องอื่นๆด้วย อย่างเช่น ก้าวเดินต่อไปหลังซีนอดเยาวชน ในปี 2018 และเสียงสะท้อนกลับมาสู่งานแสดงน้ำใจของสันตะปาปาหลังซีนอด ที่ชื่อ “Christus vivit” .

The concern for migrants เรื่องที่เกี่ยวกับผู้อพยพ
The Pope was presented with "a trio of possible themes" for the 2022 synod.  The working session noted that there was also "an urgent need to express solidarity with the brothers and sisters involved in the drama of forced migration".
โป๊บถูกนำเสนอด้วย “ไตรแนวเรื่องที่เป็นไปได้” สำหรับซีนอด 2022   วาระการทำงานให้ข้อสังเกตุว่า มีด้วยซึ่ง”ความจำเป็นรีบด่วนที่จะแสดงความเป็นพี่น้องกับบรรดาพี่น้องชายและพี่น้องหญิง ที่เกี่ยวข้องในดรามาของการอพยพที่ถูกบังคับ

The meeting began with Cardinal Lorenzo Baldisseri, General Secretary of the General Secretariat of the Synod of Bishops, announcing that following the nomination of Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle as Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, Pakistani Cardinal Joseph Coutts, Archbishop of Karachi, Pakistan, takes over as a new member of the Ordinary Council.
การประชุมเริ่มด้วยคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเซรี ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการแห่งซีนอดของบิสชอป ที่ประกาศว่า โดยเดินตามการระบุนามของคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ทัคเล ชาวฟิลิปปินส์ เป็น สมณประธานของสมณกระทรวงเพื่อเผยแพร่พระวรสารของประชาชน   คาร์ดินัลโจเซฟ เคาทส์ ชาวปากีสถาน อาร์คบิสชอปแห่งการาจี ปากีสถาน รับตำแหน่งเป็นสมาชิกใหม่ของสภาสามัญ

During the meeting, Cardinal Lorenzo Baldisseri, General Secretary of the General Secretariat of the Synod of Bishops, presented the results of the consultations carried out in 2019 by his office on possible issues for discussion at the next synod.  The consultations involved the Episcopal Conferences, the Synods of the Eastern Catholic Churches sui iuris, the Dicasteries of the Roman Curia and the Union of Superiors General.
 ระหว่างการประชุม คาร์ดินัล ลอเรนโซ บัลดิสเซรี เลขาธิการทั่วไปแห่งซีนอดของบิสชอป ได้เสนอผลลัพท์ของการปรึกษาหารือ ที่ทำกันในปี 2019 โดยสำนักงานของเขา ว่าด้วยเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับการปรึกษาหารือในซีนอดคราวหน้า  การปรึกษาหารือรวมทั้งการประชุมสภาบิสชอป  ซีนอดของศาสนจักรคาทอลิกตะวันออกที่อยู่ในเกณฑ์  สำนักงานย่อยของ Roman Curia และสหภาพอธิการใหญ่.

Cardinal Kevin Joseph Farrell, Prefect of the Dicastery for the Laity, Family and Life, also presented the post-synodal activities that the Youth Section is carrying out to help implement the post-synodal Apostolic Exhortation “Christus vivit”.
 คาร์ดินัลเควิน โยเซฟ ฟาร์เรลล์ สมณประธานสำนักงานย่อยเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต  ได้เสนอด้วยถึงกิจกรรมหลังซีนอด ที่ภาคเยาวชนกำลังดำเนินการเพื่อช่วยให้ครบบริมูรณ์ ซึ่ง ผลลัพท์ที่ทางศาสนจักรหลังซีนอด” Christus vivit”.

Credit  :  Vatican News
                                                                                                                                                                              


 

 4 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2021, 10:41:48 am 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                     วาติกันกำลังใช้เงินบริจาคเพื่อคนจนไปสู้กับการขาดดุลงบประมาณ
                                                 Vatican is using donations for the poor to fight its budget deficit

The Vatican is using donations for the poor to fight its budget deficit, report says                                                                     
รายงานกล่าวว่า วาติกันกำลังใช้เงินบริจาคเพื่อคนยากจนต่อสู้กับการขาดดุลงบประมาณของตน

PUBLISHED WED, DEC 11 2019  1:52 PM EST                                                                                                                           
UPDATED WED, DEC 11 2019  8:11 PM EST
Dan Mangan@_DANMANGAN

KEY POINTS จุดหลัก

As little as 10% of donations by Roman Catholics that are specifically advertised as helping the poor and suffering actually go toward charitable work, The Wall Street Journal reports. About two-thirds of the rest of the $55 million in annual donations for Pope Francis’ charitable appeal, known as Peter’s Pence, is used to fill the Vatican’s administrative budget deficit, the report says. The Holy See’s deficit in 2018 doubled to more than $76 million on a budget of around $333 million.  This sermon doesn’t amount to much, apparently.

เงินบริจาคเล็กน้อยเพียง 10% ของเงินบริจาคจากคนโรมันคาทอลิก ที่โฆษณาเป็นพิเศษว่าช่วยคนยากจนและความทรมาน ปัจจุบันใช้ในงานเมตตาธรรมนั้น  สำนักช่าว The Wall Street Journal รายงาน ประมาณ สองในสามของเงินที่เหลือ 55 ล้านดอลลาร์ในการบริจาคประจำปีสำหรับงานเมตตาธรรม ที่รู้กันว่าคือ Peter’s Pence  ถูกนำไปเติมเต็มการขาดดุลงบประมาณบริหารของวาติกัน  การขาดดุลของ สำนัก Holy See ในปี 2018 สูงเป็นสองเท่าตัวเลขมากกว่า 76 ล้านดอลลาร์ตามตัวเลขงบประมาณ $333 ล้านดอลลาร์  รายงานนี้ไม่อยากกล่าวถึงมากนัก  เท่าที่ปรากฎ.

The newspaper said that the use of Peter’s Pence for the budget “is raising concern among some Catholic Church leaders that the faithful are being misled about the use of their donations, which could further hurt the credibility of the Vatican’s financial management under Pope Francis.”

หนังสือพิมพ์กล่าวว่า การใช้เงิน Peter ‘s Pence เพื่องบประมาณ  ” กำลังก่อให้เกิดความห่วงใยท่ามกลางผู้นำศาสนจักรคาทอลิกบางคนว่า สัตบุรุษบางคนกำลังถูกชักนำให้หลงผืดเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคของพวกเขา  ซึ่งสามารถทำลายต่อำปถึงความเชื่อถือในการจัดการการบริหารทางการเงินของวาติกัน ภายใต้การบริหารของโป๊บฟรังซิส.”

A spokesman for the Vatican’s mission to the United Nations did not immediately respond to a request for comment from CNBC about the Journal’s report. The article noted that under church law, a pope can use Peter’s Pence in any manner that serves his ministry.  The Journal, citing people familiar with the funds’ use, said that the assets of Peter’s Pence have dwindled since Francis became pope in 2013 from more than $775 million to $665 million. Meanwhile, the Holy See’s deficit in 2018 doubled to more than $76 million on a budget of around $333 million.

โฆษกคณะกรรมาธิการวาติกันประจำสหประชาชาติ ไม่โต้ตอบทันทีทันใดต่อความต้องการการวิจารณ์จากสำนักงาน CNBC เกี่ยวกับรายงานของหนังสือพิมพ์ BJN  บทความตั้งข้อสังเกตุว่าภายใต้กฎหมายพระศาสนจักร โป๊บองค์หนึ่งสามารถใช้เงิน Peter’s Pence ได้ในการบริหารงานของเขา  หนังสือพิมพ์ BJN ชี้ว่า ประชาชนคุ้นเคยกับการใช้เงินกองทุน  ได้เสนอว่า สินทรัพย์ Peter’s Pence ได้ลดน้อยลงตั้งแต่ฟรังซิสได้มาเป็นโป๊บ ในปี 2013  จากจำนวนมากกว่า  $775 ล้านดอลลาร์เหลือ $665 ล้าน  ในขณะเดียวกัน การขาดดุลของ Holy See ในปี 2018 โตขึ้นสองเท่าเป็นจำนวนมากกว่า $76 ล้านในตัวเลขงบประมาณ $333 ล้านดอลลาร์.

Last month, Francis replaced the Vatican’s top financial regulator on the heels of a financial scandal involving the church’s London real estate investments.      Peter’s Pence is a special collection from Roman Catholics every June.    According to the collection’s website, it is “A Day for the Works of Charity.”

เดือนที่แล้ว ฟรังซิสได้จัดคนแทนผู้ควบคุมทางการเงินสูงสุด ท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวทางการเงิน ที่รวมเอาการลงทุนทางหลักทรัพย์แห่งลอนดอน  กองทุน Peter’s Pence เป็นการรวบรวมเงินแบบพิเศษจากชาวโรมันคาทอลิกทุกเดือนมิถุนายน  ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์การหาทุน  จะประกาศว่า มันคือ “วันหนึ่งสำหรับงานมุธิตาจิต “

“These collections and donations by the individual faithful or entire local churches raise the awareness that all the baptized are called to materially sustain the work of evangelization and at the same time to help the poor in whatever way is possible,” the site says.

“การรวบรวมเงินและการบริจาคเงินเหล่านี้ โดยสัตบุรุษแต่ละคนหรือโดยวัด้องถิ่นทั้งหมด ก่อให้เกิดความกังวลว่า ผู้รับศีลล้างบาปถูกเรียกมาแบกรับภาระงานของการประกาศพระวรสารและในเวลาเดียวกันก็ช่วยคนยากจนในทางใดที่สามารถทำได้” ศูนย์กลางรายงาน.

″It is an ancient practice which began with the first community of the apostles. It continues to be repeated because charity distinguishes the disciples of Jesus,” the site says.  The site then quotes Jesus’ words in the Gospel of John, “From this, they will all know that you are my disciples, if you have love for one another.”

“มันเป็นการกระทำแบบโบราณ ซึ่งเริ่มด้วยชุมชนแรกของบรรดาอัครสาวก  มันยังคงต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะว่าความรักเมตตาชี้ให้เห็นว่าใครเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า “ ศูนย์กลางกล่าว.  แล้วศูนย์กลางได้ยกพระวาจาของพระเยซูตามที่ปรากฎในพระวรสารนักบูญยอห์นว่า “ ตั้งแต่นี้ไป พวกเขาจะทราบทั้งหมดว่าท่านคือศิษย์ของเรา ถ้าท่านรักซึ่งกันและกัน. “

WATCH NOW  VIDEO04:09   Vatican issues statement criticizing Wall St.
Shepard Smith   WATCH LIVE logo
                                                                          Ad  Majorem  Dei  Gloriam
                                                                Alan Petervich -- Peter Vichitr Thongthua
                                                                        Updated  23 September 2021


 5 
 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2021, 07:32:38 pm 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                       Will He Resign? โป๊บจะลาพักหรีอ?
by Chris Ferrara
NEWS & VIEWS Friday August 27th, 2021
 
Let Us Pray for an End to this Pontificate. ให้เราภาวนาเพื่อการสิ้นสุดสมณสมัยนี้

Rumors are swirling to the effect that Pope Bergoglio’s recent colon surgery was not due to mere obstructive diverticulitis but rather colon cancer, that his condition is progressive and degenerative, and that, according to Antonio Socci, Francis has suggested that by next spring there may be a new Pope due to his resignation on account of health. That would create an unheard-of triad of Popes: one in office after the next conclave and two still-living Popes emeritus. At that rate, the Vatican would need to establish a 401K account for “retired” Roman Pontiffs.
ข่าวลือกำลังหมุนติ้วกับประสิทธีผลว่า การผ่าตัดลำไส้เมื่อเร็วๆนี้ มิได้เป็นการทำให้เขวที่เป็นเพียงสิ่งปกป้อง แต่ ดูจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ ที่อาการมันลุกลามและเสื่อมทรามลงตามลำดับต่างหาก  และนั่นแหละ ตามรายงานของอันโตนีโอ ซอคกี  ฟรังซิสได้เสนอว่า ฤดูใบไม้ผลิหน้า อาจจะมีโป๊บใหม่ เนื่องจากการลาออกของเขาเพราะเรื่องสุขภาพ  นั่นจะก่อให้เกิดกลุ่มโป๊บสามองค์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน คือ องค์หนึ่งอยู่ในที่ทำงานหลังจากการเลือกครั้งที่แล้ว และสององค์ยังคงมีชีวิตเป็นโป๊บกิตติคุณ  ที่เกืดเช่นนี้ วาติกันควรจำเป็นต้องตั้งบัญชีเงินงบประมาณถึง 401K สำหรับพระสังฆราชโรมันที่ “เกษียณ”

On that score, another rumor is circulating: according to Bussola Quotidiana, Francis will launch another motu proprio essentially doing away with the novelty of the “emeritus” Pope (certainly not a bad thing) and perhaps even establishing a mandatory papal retirement age of 85 (definitely a bad thing).
ในเรื่องดังกล่าว มีข่าวลืออีกเรื่องกำลังหมุนเวียนอยู่ คือ ตามข้อมูลของบูสโซลา โกวติดิอานา ฟรังซิสจะออกหนังสือเวียน motu proprio อีกฉบับที่จัดการอย่างสำคัญกับเรื่องใหม่ของ โป๊บ”กิตติคุณ” (แน่นอนไม่ใช่เรื่องไม่ดี) และบางทีถึงกับสถาปนาการเกษียณของสันตะปาปาภาคบังคับอายุ 85 (เรื่องเลวแน่นอน).

At any rate, Bergoglio’s departure is a consummation devoutly to be wished! For with Bergoglio, we have a man in a great hurry to inflict as much damage on traditional Catholicism as he can while he is still in office. Consider this take on Traditionis custodes in an article by Jason Horowitz, a religion correspondent for The New York Times. It begins with the following inadvertent bit of exquisite irony: “Pope Francis took a significant step toward putting the Roman Catholic Church’s liturgy solidly on the side of modernization on Friday by cracking down on the use of the old Latin Mass, essentially reversing a decision by his conservative predecessor.”
จะอย่างไรก็ตาม การจากไปของแบร์โกกลิโอเป็นการบรรลุจุดสุดยอดอย่างศรัทธาที่ปรารถนา! เพราะกับแบร์กกกลิโอ เรามีชายคนหนึ่งที่กำลังรีบร้อนจัดไปสู่การลงโทษโดยที่ความเสียหายมากกับคริสตชนนิยมประเพณีเดิม โดยที่เขาสามารถทำได้ในช่วงที่ยังทำงานอยู่  จงพิจารณาเรื่องนี้ใน motu proprio Traditionis custodes ในบทความของเจสัน ฮอโรวิธซ์ ผู้วิจารณ์ข่าวศาสนาของ New York Times  มันเริ่มด้วยชิ้นข่าวการขาดความสนใจที่ตามมาของการถากถางเหน็บแนมที่ปราณีตยอดเยี่ยม คือ “โป๊บฟรังซิสย่าง ก้าวที่มีความหมายไปสู่การยกเลิกพิธีกรรมของศาสนจักรโรมันคาทอลิกอย่างแข็งขัน เพื่อเข้าข้างกระบวนการสมัยนิยมใหม่ โดยสับแหลกการใช้พิธีมิสซาลาตินแบบเก่าดั้งเดิม  ย้อนสวนทางอย่างเอาจริงเอาจังกับการตัดสินใจ โดยโป๊บผู้ยึดถือจารีตนิยมที่มาก่อนเขา.”

Yes, Horowitz is serious. The last fifty years of ruinous “modernization” of the Church in general and the liturgy in particular appear to have escaped his notice. Is it too much to ask that the Times’ correspondent on Church affairs actually know something about the Church and her recent history?
ใช่ ฮอโรวิธซ์เอาจริง  ห้าสิบปีที่แล้วของ”ความนิยมสมัยใหม่” ที่ก่อหายนะของพระศาสนจักรโดยทั่วไป และพิธีกรรมเป็นต้น ปรากฎว่าได้รอดพ้นการสังเกตุเห็นของเขา  มันมากเกินไปไหมที่จะถามว่า นักข่าวไทมส์เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของศาสนจักรปัจจุบัน รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระศาสนจักรและประวัติศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้ของศาสนจักร์?

Another embarrassing example of Horowitz’s profound ignorance of his subject: “In 2016, when Cardinal Sarah called for priests to celebrate Mass with their backs to the congregation, Francis issued an unusual public rebuke.” Of course, what Cardinal Sarah actually called for was Mass with both the people and the priest facing God. The fifty-year-old novelty of facing the congregation, not the object of worship, is about as absurd as a bus driver facing his passengers.
ตัวอย่างที่น่าผิดหวังอีกอย่างของความไม่รู้ลึกของเรื่องที่เขาทำ คือ “ ในปี 2016 เมื่อพระคาร์ดินัลซาร่าเรียกร้องบรรดาบาดหลวงให้ถวายมิสซาหันหลังให้ผู้เข้าร่วมพีธี ฟรังซิสได้ออกข้อตำหนิสาธารณะที่ไม่เคยทำ “แน่นอน อะไรที่คาร์ดินัลซาร่าเรียกร้องตอนนั้นเป็นพิธีมิสซาที่ทั้งประชาชนและผู้ถวายหันไปหาพระเจ้า  เรื่องใหม่ที่นานถึงห้าสิบปีหันไปเผชิญหน้าผู้ร่วมพิธี  มิใช่วัตถุประสงค์ของการนมัสการ มันเป็นเรื่องปกติจริงจังเหมือนกับคนขับรถบัสหันหน้าไปทางผู้โดยสารอย่างนั้นหรือ.

Continuing to blunder about in matters of which he knows nothing, Horowitz quotes some horrified reactions of tradition-minded Catholics to Francis’ declaration of war on the Latin Mass (e.g., the headline “FRANCIS WILL DIE, THE LATIN MASS WILL LIVE FOREVER.”), and then writes that “Supporters of Francis said such overblown statements by opponents demonstrated the necessity of a correction to Benedict’s policies.” Massimo Faggioli, that reliable apologist for every destructive novelty of this catastrophic pontificate, is quoted for that proposition that “What they [traditionalists] are saying about Pope Francis’ decision makes a very good argument for Pope Francis’ decision.”
ขอต่อด้วยการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เขาไม่รู้อะไรเลย ฮอโรวิชซ์ยกบางปฏิกิริยาที่น่าสยองของคาทอลิกหัวยึดมั่นในประเพณี ถึงการประกาศสงครามกับมิสซาลาตินของโป๊บฟรังซิส (เช่นตัวอย่าง จั่วหัวข่าวว่า “FRANCIS WILL DIE, THE LATIN MASS WILL LIVE FOREVER.ฟรังซิสจะตาย มิสซาลาตินจะมีชีวิตยืนยงตลอดกาล”) และแล้วก็เขียนว่า “ พวกสนับสนุนฟรัง ซิสกล่าวถ้อยคำที่บานเกินไปเลยสมัยแล้ว โดยฝ่ายตรงข้ามได้แสดงความจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกตามนโยบายของโป๊บเบเนดิกต์”  มาสซีโม ฟัคจิโอลี ที่เป็นผู้เห็นใจจริงสำหรับเรื่องสมัยที่ทำลายทุกอย่างของสมณสมัยเหตุการณ์หายนะร้ายแรงนี้ ได้ยกข้อความเพื่อวัตถุประสงค์นั้นว่า “อะไรที่พวก(ยึดมั่นในประเพณีเดิม) กำลังกล่าวถึงการตัดสินใจของโป๊บฟรังซิส ทำให้เกิดข้อโต้แย้งที่ดีสำหรับการตัดสินใจของโป๊บฟรังซิส”

In other words, tradition-minded Catholics should not be outraged by Bergoglio’s attempt to exterminate the Mass of the Ages, the bedrock of Christian civilization, which even atheists defend as an essential element of culture. Their very outrage over Bergoglio’s outrageous act justifies the outrageous act! The closed loop of that reasoning is reflective of the closed mind of the same Pope who constantly denounces the rigidity of others.
กล่าวอีกอย่าง คาทอลิกหัวยึดมั่นในประเพณี ควรไม่ถูกทำร้ายรุนแรงโดยความพยายามของแบร์โกกลิโอ ที่จะทำลายมิสซาแห่งยุค หินรองรับความซิวิไลคริสตชน ซึ่งแม้แต่พวกอเทวะยังปกป้องเป็นประหนึ่งสาระสำคัญของวัฒนธรรม  การทำรุนแรงมากของพวกเขาต่อการกระทำที่ร้ายแรงของแบร์โกกลิโอพอสมควรกับการกระทำแบบชั่วร้าย! การขมวดกลับเพื่อปิดสิ่งที่การให้เหตุผลน่าจะสะท้อนจิตใจที่ปิดมิดของโป๊บองค์เดียวกันนี้ ที่ดูถูกอย่างไม่ยอมแพ้ของผู้อื่น.

Will Francis resign? Let’s be real: His papacy will end only when his life ends. Like the Democrat governors who continue to tyrannize millions with their nonsensical, socially destructive COVID-19 restrictions on human existence, Bergoglio will never relinquish his power until it is wrested from his hands by death or some other divine intervention. For which we the faithful have every right, indeed a duty, to pray, failing the miracle of this Pope’s conversion.
ฟรังซิสจะลาออกไหม? ให้เราพูดกันจริงๆ ว่า ความเป็นสันตะปาปาของเขาจะสิ้นสุดเพียงเมื่อชีวิตของเขาจบลงเท่านั้น  เหมือนกับผู้ปกครองพรรคดีโมแครด ที่ยังคงปล้นเบียดเบียนเงินหลายล้าน ด้วย COVID-19ที่ทำลายสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่รู้สึกรู้สาของมัน แบร์โกกลิโอจะไม่เคยทอดทิ้งอำนาจของเขาจนกระทั่งถูกคร่าไปด้วยมือของความตาย หรือการเข้าแทรกแซงของพระเจ้า  สำหรับสิ่งที่พวกเราคริสตชนมีสิทธิทุกประการ จริงๆเป็นหน้าที่ด้วย ที่จะสวดภาวนา จะได้ไม่พลาดอัศจรรย์ของการกู้คืนโป๊บ.

ความเห็นของ Alan Petervich
Vichitr thongthua ในฐานะ admin ชมรมคนโสดคาทอลิก ขอแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับโป๊บฟรังซิส  ที่เป็นเรื่องที่คริสตชนคาทอลิกอยากแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความจริงใจของพวกเขา  เราเปิดทางให้อยู่แล้ว  แต่ การออกความคิดเห็น บางครั้งน่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร  อย่างเช่นกรณีนี้
เมื่อพูดถึงความต้องการของคริสตชนฝ่ายที่ถือมั่นในขนบประเพณีดั้งเดิม คงเป็นกลุ่มที่ 1 ที่อยากให้โป๊บมีอันเป็นไป แล้วจะได้โป๊บองค์ใหม่  แต่อย่าลืมว่า พวกเรามิใช่คนเลือกโป๊บ เกิดได้โป๊บที่มีความต้องการเหมือนโป๊บฟรังซิส ก็จบเห่ (ใช่ไหมครับ)
เมื่อพูดถึงคริสตชนที่อยากเป็นกลุ่มคนที่เห็นว่า น่าจะเดินตามสังคายนาวาติกันที่ II คือใช้พิธีกรรมมิสซาใหม่ หรือ พืธีบูชาขอบพระคุณที่กำหนดใหม่จากคณะกรรมการที่ VCII รับรองก็ให้โป๊บฟรังซิสทำเช่นนั้นต่อไป
สุดท้าย  เป็นกลุ่มคนที่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า  ภาวนาขอให้พระองค์จัดการ ตามที่เห็นเหมาะสมสำหรับมนุษย์  กลุ่มนี้ไม่จำเป็นจะบีบบังคับพระผู้เป็นเจ้า  เพราะทำไม่ได้ ตามน้ำพระทัยเทอญ
                                                                  Ad  Majorem  Dei  Gloriam
                                                      Alan Petervich  -- Peter  Vichitr  Thongthua
                                                                            31  August  2021

   

 6 
 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2021, 08:27:00 am 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
          “ข้อ 6 ที่ดินของมิซซัง นั้นให้แบ่งเป็นสองอย่างตามที่ใช้การในที่ดินนั้นๆ อย่างที่ 1 นั้น คือที่ดินที่ใช้เป็นวัดโรงเรือน ตึกราม วัดบาทหลวง อย่างที่ 2 นั้น คือที่ดินเพื่อทำประโยซนโห้แก่มิซซัง"

"ข้อ 10 มิซซังจะหาที่ดินแห่งใดๆ เพื่อใช้ในการตั้งสถานวัดบาทหลวง หรือสถานพัก สอนศาสนาขึ้นใหม่มีขนาดที่ดินตามที่ต้องการใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ที่กล่าวนี้ ก็ทำได้ตามปรารถนา

แต่ว่าเมื่อมิซซังประสงค์จะตั้งวัดบาทหลวงขึ้นใหม่ในเมือง ซึ่งยังไม่ได้มีอำนาจ ที่จะถือที่ดินสำหรับทำประโยชน์ให้แก่มิซซังนั้นแล้ว ก่อนที่จะตั้งสถานวัดบาทหลวงขึ้นนั้น ให้ทำเรื่องราวฉบับ 1 ร้องขอต่อรัฐบาล ชี้แจงข้อความตามประสงค์ที่จะตั้งสถานนั้น
การที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานวัดบาทหลวงเช่นนี้ อย่าให้งดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร ที่จะงดและให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงในท้องที่นั้นตอบคำร้องของมิซซังเป็นเด็ดขาดภายในกำหนดสี่เดือน”

“ข้อ 13 จำนวนที่ดินซึ่งมิซซังจะมีได้ ในจำพวกที่ดินสำหรับทำประโยชน์ให้มิซซังนี้ ให้มีกำหนด "ไม่เกินกว่าเมืองละสามพันไร่" ไม่ว่าสถานวัดบาทหลวงที่ตั้งอยู่ในเมืองนั้นมีอยู่กี่แห่ง และที่ดินอย่างนี้ ไม่ให้คิดจำนวนเนื้อที่ซึ่งตั้งสถานวัดบาทหลวง หรือสถานพักสอนศาสนานั้นเข้ามารวมด้วย”

อีกฉบับ เป็นประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณะฐานของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม แก่วิกาลิอาโตอาปอสตอสิโก แห่งหนองแสง

“มาตรา 2 จำนวนที่ดินซึ่งมิซซังจะครอบครองหรือถือเอาสำหรับทำประโยชน์นั้นให้ มีกำหนดไม่เกิน 1,000 ไร่ ต่อหนึ่งจังหวัด ตามที่มีอยู่ ณ บัดนี้ ไม่ว่าสถานวัดบาดหลวงซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ จะมีอยู่กี่แห่ง และไม่ให้คิดจำนวนเนื้อที่ ซึ่งตั้งสถานวัดบาทหลวง หรือสถานพักสอนศาสนานั้นเข้ามารวมด้วย”

ขณะที่ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 84 กำหนดให้ “การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิ เกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่ ในกรณีที่เป็นการสมควรรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มา ซึ่งที่ดินเกินจำนวนที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกก็ได้

บทบัญญัติใน มาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนการได้มาซึ่งที่ดินที่มีอยู่แล้ว ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และการได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลาม โดยทางบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดที่มี ตำแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม”

ขณะเดียวกัน มีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ให้ ครม.รับทราบว่า การจัดตั้งวัดคาทอลิก แต่เดิมมีปัญหาอุปสรรค ที่ต้องมีระเบียบใหมคือ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของกระทรวงและกรมในการกำกับดูแลกิจการด้านศาสนาแตกต่างไปจากอดีต ทำให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดยังไม่มีความไม่ชัดเจน ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธการและเงื่อนไข ในการขออนุญาตจัดตั้ง วัดและการรับรองวัดให้มีสถานะเป็นวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกตามพระราชบัญญัติยังไม่มีความชัดเจน

ทำให้ ปัจจุบันมิชซังไม่สามารถขออนุญาตจัดตั้งวัดขึ้นใหมได้ตามพ.ร.บ. รวมทั้งไม่สามารถขอให้หน่วยงานรัฐพิจารณารับรองวัดที่เกิดขึ้นใหม่แล้วตามข้างต้น ให้มีสถานะเป็นวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามพ.ร.บ. และยังมีผลกระทบต่อการขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของวัดต่อกรมที่ดิน ของมิซซังด้วย

สุดท้าย ของข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า ที่ผ่านมามิซซังได้เคยขออนุญาตตั้งวัดต่อกรมที่ดิน แต่ รมว.มหาดไทย "ไม่พิจารณาอนุญาตตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน" ด้วยเหตุผลในการพิจารณา หลายๆด้าน ทั้งข้อเท็จจริงในเรื่องจำนวนการครอบครองที่ดินของมิซซัง และนโยบายของรัฐในขณะนั้น

ในปัจจุบัน "วัดคาทอลิก" ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณ ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ.128 มีจำนวน 52 แห่ง โดยวัดตั้งอยู่บนที่ดินในจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดได้ จำนวน 26 จังหวัด

ขณะที่ มิซซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ถือครอง 45,599 ไร่ และมิซซังโรมันคาทอลิกแห่งหนองแสง ถือครอง 1,697 ไร่
โดยมี วัดใหม่ที่เพิ่มขึ้น อีก 440 แห่ง ตั้งอยู่บนที่ดินในจังหวัดที่ พ.ร.บ. ยังไม่อนุญาตให้ตั้งวัดและถือที่ดินเพื่อทำประโยชน์แก่มิซซังอีก 48 จังหวัด เหลืออีก 3 จังหวัด ที่ยังไม่มีวัดตั้งอยู่ แต่ต่อไปมิซซังอาจขออนุญาตจัดตั้งวัดขึ้นในจังหวัดนั้นได้

ทั้งนี้ หากวัดที่จัดตั้งขึ้นแล้ว 440 แห่ง ได้รับการรับรอง หรือกรณีมีการอนุญาตให้จัดตั้งวัดขึ้นใหม่ ย่อมมีผลต่อสิทธิในการถือที่ดินอันเป็นที่ตั้งวัด และที่ดินเพื่อทำประโยชน์แก่มิซซังตามพ.ร.บ. ดังต่อไปนี้

ที่ดินของวัดที่จัดตั้งขึ้นแล้ว และที่ดินของวัด ที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลใดจะมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น จะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อของมิซซังตามที่กำหนดในพ.ร.บ. โดยถือได้แห่งละไม่เกิน 50 ไร่ ตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 84 ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อกรมที่ดินในการปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐ

ต่อไปในภายหน้า "มิซซัง" ย่อมมีสิทธิถือที่ดินเพื่อทำประโยชน์ แก่มิซซังใน 48 จังหวัดนั้นได้ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนจังหวัดละไม่เกิน 3,000 ไร่ หรือไม่เกิน 1,000 ไร่ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดในพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตของ"สำนักข่าวกรองแห่งชาติ" ระบุถึงผลกระทบ ต่อร่างฉบับนี้

กรณี "มิซซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ และมิซซังโรมันคาทอลิกแห่งหนองแสง" ซึ่งอาจมีสถานะเป็นองค์กรของต่างประเทศ หรือมีลักษณะเป็นกิจการของต่างประเทศ มีสิทธิถือที่ดินสำหรับจัดตั้งวัดในจังหวัดที่พ.ร.บ.ยังไม่อนุญาต เพิ่มขึ้นอีกแห่งละไม่เกิน 50 ไร่

และมีสิทธิถือที่ดินเพื่อทำประโยชน์แก่มัซซังในจังหวัดที่พ.ร.บ.ยังไม่อนุญาต เพิ่มขึ้นอีกจำนวนจังหวัดละไม่เกิน 3,000 ไร่ หรือไม่เกิน 1,000 ไร่ แล้วแต่กรณี รวม 48 จังหวัด
จะมีผลกระทบต่อแนวนโยบายของรัฐ ที่ยังคงไว้ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ "มิซซังถือที่ดิน" จัดตั้งวัดและที่ดินเพื่อทำประโยชน์แก่มิซซัง เช่น หลักการไม่ให้มิซซังขยายตัวไปจังหวัดอื่น หรือการสงวนที่ดิน กสิกรรมไว้ให้คนไทยตามที่รัฐบาลไทยได้ทำความตกลงไวักับรัฐบาลฝรั่งเศส เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ร่างระเบียบดังกล่าวนี้ ครม.เห็นชอบในหลักการไปแล้ว!

Credit  :   ผู้จัดการ ออนไลน์ 7 
 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2021, 08:20:04 am 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                                    รัฐไทยอำนวยความสะดวกตั้ง"วัดคาทอลิก"

รัฐไทยอำนวยความสะดวกตั้ง"วัดคาทอลิก" จ่อตัดประเด็น"ปัญหาถือครองที่ดิน"กม.ร.ศ.128

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2563 02:57   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 ผู้จัดการสุดสัปดาห์- หลายวันก่อน คณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบ ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ถือเป็นแนวทางการพิจารณาจัดตั้ง "วัดคาทอลิก" ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณ ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ. 128

ร่างฉบับนี้ให้อำนาจ“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก”เป็นผู้อนุญาต มีรมว.วัฒนธรรมและกรรมการจากข้าราชการ 6 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน และอธิบดีกรมการศาสนา มีอำนาจพิจารณาการขอตั้งวัดคาทอลิกที่จะต้องเป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พำนักของบาทหลวง และเพื่อการประกอบศาสนกิจอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ,ตั้งอยู่ห่างจากวัดคาทอลิกอื่นโดยรอบ ไม่น้อยกว่า 20 กม. มีบาทหลวงพำนักอยู่เป็นประจำอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีคริสต์ศาสนิกชนอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 200 คน

โดยต้องมีเหตุผลที่จะสนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดคาทอลิกแล้วจะได้รับการทำนุบำรุง ส่งเสริมและอุปถัมภ์จากประชาชนในพื้นที่ โดยอาจดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณที่ตั้งวัดคาทอลิก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ข้อกำหนดอื่นๆ เช่น แผนที่แสดงเขตที่ตั้งและสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ เส้นทางคมนาคมโดยสังเขป หนังสือรับรองให้จัดตั้งวัดคาทอลิก จากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ตามขั้นตอนการยื่นขอจัดตั้ง ให้ "มิซซัง" ยื่นคำขอจัดตั้ง ณ กรมการศาสนา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการชุดนี้ รมว.วัฒธรรม และคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อประกาศการจัดตั้งวัดคาทอลิกในราชกิจจานุเบกษา
โดยกรมศาสนาต้องรวบรวมข้อมูลวัดคาทอลิกเพื่อจัดทำเป็นทะเบียน และรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ส่วนวัดที่ได้จัดตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ หากมิซซังร้องขอให้รับรองวัดคาทอลิก ให้เสนอ กรมศาสนา ตามลำดับ

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจเสนอต่อครม. เพื่อพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์หรือเอกสารบางประเภทได้ตามเหตุผลและความจำเป็นข้างต้นเป็นสรุปร่างระเบียบ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ต้องพิจารณาก่อนรายงาน ครม.อีกครั้ง

ทีนี้มาดูว่า เหตุผล?? ทำไมต้องนำเสนอครม. ร่างระเบียบใหม่

ย้อนกลับไปเมื่อ ก.พ.61 พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอเข้าพบหารือเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของพระศาสนจักรคริสต์คาทอลิกในประเทศไทย ร.ศ. 128
ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รอนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมายดังกล่าว

ต่อมา คณะทำงานฯ ได้หารือกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก เพื่อยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม ได้มีความเห็นจาก "กรมที่ดิน และกรมการศาสนา" จำเป็นต้องยกร่างระเบียบใหม่ โดยเฉพาะประเด็น "การได้มาของที่ดิน" ให้ตัดประเด็นที่เกี่ยวกับการได้มาของที่ดินของวัดคาทอลิก

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เหตุผลว่า เนื่องจากในปี 2562 เป็นปีแห่งการสถาปนามิซซังสยาม ครบรอบ 350 ปี ที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับนครรัฐวาติกัน ตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยเมื่อปี พ.ศ. 2205 คณะมิชชันนารีชุดแรกเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา อีกทั้ง ประเทศไทยและนครรัฐวาติกัน เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 และจะครบรอบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2562

สำหรับ "การตัดประเด็นที่เกี่ยวกับการได้มาของที่ดินของวัดคาทอลิก" ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับนี้
สถานภาพทางกฎหมายเดิม เริ่มจาก "พ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณ ฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ. 128" ระบุไว้ว่า
“ข้อ 1 คณะโรมันคาทอลิก ในกรุงสยามนี้ ไม่เลือกว่ามิซซังและบาทหลวงจะเป็นคนชาติ ภาษาใด ๆ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายฝ่ายสยาม ให้เป็นบริษัทอันหนึ่งเฉพาะวิการิโอ อาปอสตอลิโกแห่งหนึ่ง เพื่อให้มีอำนาจถือที่ดินสำหรับประโยชน์มิซซัง ตามข้อความที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้”

“ข้อ 3 ในภายหน้าห้ามไม่ให้บาทหลวงโรมันคาทอลิก ผู้ซึ่งยังอยู่ในมิซซัง ถือที่ดินในชื่อของตนเองได้"

 8 
 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2021, 06:07:08 pm 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                              ครม.เห็นชอบหลักการตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก

ครม.เห็นชอบหลักการตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ....
 Facebook
 
ข่าวการเมือง Tuesday December 8, 2020 17:47 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณา ในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยตามที่ วธ. เสนอ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ วธ. รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ร่างระเบียบที่ วธ. เสนอ เป็นการกำหนดแนวทางการพิจารณาจัดตั้งวัดคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ. 128 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอจัดตั้งวัดและคำขอให้รับรองวัดจากมิซซัง โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดหรือรับรองวัด เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาจัดตั้งวัดของมิซซัง ขึ้นใหม่และรับรองวัดคาทอลิกที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยที่ไม่ได้มีสถานะเป็นวัดคาทอลิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง การพิจารณากำหนดคำขอจัดตั้งวัดและคำขอให้รับรองวัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. กำหนดให้มี ?คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก? ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 3 คน และอธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยให้กรมการศาสนาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ

2. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกจากมิซซัง ดังนี้
(1) เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พำนักของบาทหลวงและเพื่อการประกอบศาสนกิจ อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ
(2) ตั้งอยู่ห่างจากวัดคาทอลิกอื่นโดยรอบ ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร
(3) มีบาทหลวงพำนักอยู่เป็นประจำอย่างน้อย 2 คน
(4) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีคริสต์ศาสนิกชนอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 200 คน
(5) มีเหตุผลที่จะสนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดคาทอลิกแล้วจะได้รับการทำนุบำรุง ส่งเสริมและอุปถัมภ์จากประชาชนในพื้นที่ โดยอาจดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณที่ตั้งวัดคาทอลิก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดรายละเอียดเอกสารในการขอจัดตั้งวัดคาทอลิก เช่น แผนที่แสดงเขตที่ตั้งวัดคาทอลิก วัดคาทอลิกและสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ และเส้นทางคมนาคมโดยสังเขป หนังสือรับรองให้จัดตั้งวัดคาทอลิกจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยให้มิซซังยื่นคำขอจัดตั้ง ณ กรมการศาสนา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาคำขอ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

4. กำหนดให้เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกแล้ว ให้เสนอคำขอพร้อม ความเห็นประกอบไปยังรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวัดคาทอลิกแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศการจัดตั้งวัดคาทอลิกในราชกิจจานุเบกษา

5. กำหนดให้รวบรวมข้อมูลวัดคาทอลิกเพื่อจัดทำเป็นทะเบียน และให้กรมการศาสนารวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

6. กำหนดให้วัดที่ได้จัดตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ หากมิซซังร้องขอให้ รับรองวัดคาทอลิก ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์หรือเอกสารบางประเภทได้ตามเหตุผลและความจำเป็น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 ธันวาคม 2563
________________________________________
แท็กสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม โรมัน

 

 9 
 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2021, 10:33:25 am 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
         That conservatism, often hysterical and bizarre, is the key to all this. No doubt there can be a certain beauty in the Latin ceremony, but if it were all about aesthetics it would hardly matter. While not all Latin Mass worshippers are right-wing, an entire culture has developed around the old rite, layered with atavistic values and aspirations that are directly contrary to the progressive ethos and policies of Francis and many senior clerics. Spend time on any traditionalist message board or website and you’ll be shocked.
ลัทธิจารีตนิยมนั้น บ่อยมากที่ตีโพยตีพายประสาทกินและประหลาดวิตถาร เป็นกุญแจสำหรับเรื่องต่างๆที่กล่าวมานี้  ไม่ต้องสงสัย ยังมีความสวยงามแท้ๆในจารีตพิธีกรรมลาติน  แต่ มันทั้งหมดเกี่ยวข้องกับหลักความงามที่ยากจะหาได้  ขณะที่ไม่ใช่ผู้ร่วมพิธีมิสซาลาตินทั้งหมดจะเป็นกลุ่มปีกคนขวาจัด  วัฒนธรรมทั้งครบได้พัฒนาควบคู่มากับพิธีดั้งเดิม  พราวด้วยคุณค่าสุดเสมอเหมือนและการยอมรับว่า ตรงข้ามกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่ก้าวหน้าและนโยบายของฟรังซิสและพระคุณเจ้านักบวชสูงวัยมากมาย  ใช้เวลาเกี่ยวกับกรรมการส่งสารกลุ่มประเพณีดั้งเดิมใดๆ หรือเว็บไซตต่างๆแล้วคุณจะช๊อค

Hyperbole and anger aside, the pious paradox here is that the very people who most loudly proclaim papal authority when rejecting progressive Catholics arguing for the ordination of women or the acceptance of same-sex marriage now condemn that same authority and dismiss the Pope as a heretic.
คำพูดที่ขยายเกินความจริงและความโกรธฉุนเฉียววางไว้  คำพูดที่ตรงข้ามกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่แสดงศรัทธาที่นี่คือว่า ประชาชนทั้งนั้นซึ่งอ้างอำนาจบริหาร โป๊บเสียงดังเมื่อกำลังละทิ้งคาทอลิกหัวก้าวหน้า กำลังโต้แย้งสำหรับการบวชสตรีเป็นพระสงฆ์ หรือการรับการแต่งงานเพศเดียวกัน ตอนนี้ประนามว่า อำนาจบริหารเดียวกันนี้แหละไล่โป๊บองคนี้ออกไปเพราะเป็นเฮเรติก.

Jesus, of course, spoke Aramaic. The people who crucified him spoke Latin. Or Greek, the language of the Eastern Empire, of educated Romans, and of the earliest Christian services. Church Latin was introduced relatively late, and the Latin Mass people are so determined to defend developed many centuries after that.
พระเยซูเจ้าแน่นอน พูดภาษาอาราเมอิค ประชาชนที่ตรึงกางเขนพระองค์พูดภาษาลาติน  หรือกรีก ภาษาของจักรพรรดิตะวันออก ภาษาของคนโรมันผู้ได้รับการศึกษา และของการทำพิธีกรรมแบบคริสตชนรุ่นแรกๆ  ภาษาลาตินของศาสนจักรถูกนำเข้ามาใช้ค่อนข้างจะช้าไป และมิสซาลาตินประชาชนตั้งใจว่าจะมีการปกป้องพัฒนาหลายศตวรรษถัดจากนั้น.

It’s perhaps illustrative of the contemporary crisis of the church that while the Pope continues to refuse to address the deep involvement of his church in the residential schools horror with any depth of contrition or authentic ownership, he gallops forth on a subject like this, and people react with such ferocity. Fiddling while Rome burns? Mea culpa.
บางทีสามารถแสดงให้เห็นภาพของวิกฤติการณ์เวลาปัจจุบันของพระศาสนจักร ที่ ขณะโป๊บคงปฏิเสธต่อไปที่จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมลึกซึ้งของพระศาสนจักร ในความสยศสยองในโรงเรียนประจำต่างๆ ด้วยความลึกล้ำใดๆของความเป็นทุกข์หรือความเป็นเจ้าของอำนาจบริหาร  โป๊บนั้นควบเยาะๆด้วยเรื่องเหมือนอย่างนี้ และประชาชนตอบโต้ด้วยความดุร้าย  เที่ยวทำเรื่องไม่เป็นโล้เป็นพายขณะที่กรุงโรมไฟลุกไหม้อย่างนั้นหรือ? (ทุบอก) Mea culpa” “

Keep your Opinions sharp and informed. Get the Opinion newsletter. Sign up today.

Credit  :  THE GLOBE AND MAIL

               ข้อคิดนำเสนอพระคุณเจ้า บิสชอปและคุณพ่อบาดหลวงทุกท่านครับ!

ผู้นำเสนอความคิดหลังตรวจสอบข้อมูลโต้กลับจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับ Motu Proprio <Traditionis Custodes> โดยข้อมูลนั้นได้รับจากหลายประเทศที่ประชาชนเป็นคาทอลิกและผู้บริหารสังฆมณฑลคือพระสังฆราชคาทอลิก ที่ประเทศไทยปัจจุบันเรียกว่า Bishop – บิสชอป

เพราะในสารส่วนพระองค์จะกล่าวถึงพระบาดหลวงเท่านั้น  แต่ก็คงรวมพระคุณเจ้าพระสังฆราชหรือบิสชอปด้วย  เพราะพระคุณเจ้าที่เป็นลืสชอปนั้น ต้องเป็นบาดหลวงก่อนทุกท่านครับ

ผลลัพท์ที่ Peter Vichitr Thongthua  อยากแจังให้ทราบก็คือ :

1.   หลายประเทศโกรธมากกับการทำเช่นนี้ของโป๊บฟรังซิส  อย่างน้อยเพราะเห็นหักหลังโป๊บเบเนดิกต์ที่ประกาศ motu proprio Summorum Pontificum อนุญาตให้มีการถวายมิสซาลาตินที่ใช้ Missale Romanum 1962 ได้ทุกครั้งที่มีการถวายมิสซา อยู่แล้ว

2.   เมื่อโป๊บฟรังซิสประกาศรัวๆทำนองไม่ให้เกียรติพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้  ก็ไม่เห็นด้วย แต่เพราะเป็นประกาศจากระดับหัวหน้าสูงสุด และดูยังบอกด้วยว่า  อะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น  ต้องแล้วแต่บิสชอป (พระคุณเจ้าพระสังฆนายก) ของสังฆมณฑลที่บริหารอยู่แล้ว

3.   เราที่เป็น admin และ เจ้าของ blog นี้ ได้รวบรวมการตัดสินใจของหัวหน้าสภามุขนายกของประเทศต่างๆ ได้ผลลัพท์ที่น่าสนใจคือ

3.1   ฟิลิปปินส์  ทุกสังฆมณฑล ยอมรับเพื่อทำตาม คือทำแบบที่ทำอยู่ขณะนี้
3.2   ประเทศไทย ไม่มีมิสซาลาตินมาตั้งแต่จบสังคายนาวาติกันที่ II
3.3   UK สหราชอาณาจักร์  กำลังทำความเข้าใจกับ motu proprio แต่คงไม่มีปัญหา
3.4   เอเซียและอาฟริกา อาหรับ ไม่ค่อยมีมิสซาลาติน
3.5   อเมริกาใต้ ทำตามโป๊บสั่งแน่นอน
3.6   สหรัฐอเมริกา  โป๊บสั่งอะไรไม่มีปัญหาแน่  เพราะเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิม

เป็นอันว่า  ที่ใครๆเข้าใจผิด เพราะอ่านภาษาต่างประเทศเป็นต้นภาษาลาตินไม่เข้าใจ  ก็ถูไถตามสหรัฐไปด้วยก็จบเรื่องครับ!

                                                                                     Ad  Majorem  Dei  Gloriam
                                                                            Alan  Petervich - Peter Vichitr Tongthua
                                                                                                9  August  2021

 10 
 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2021, 10:25:40 am 
เริ่มโดย Petervich - กระทู้ล่าสุด โดย Petervich
 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                              การย้อนหลังกับมิสซาลาตินแสดงการแตกแยกโกรธเกรี้ยวในศาสนจักรคาทอลิก
                                                     The Pope’s reversal on Latin Mass shows the angry split inside the Catholic Church

THE GLOBE AND MAIL  2  August  2021
 
Many Catholics reacted strongly to the promulgation of “Traditionis custodes,” a  motu proprio signed by Pope Francis on July 16, offering pithy comments on Twitter as well as more detailed takes.

 Pope Francis celebrates a mass to mark the feast of apostles Peter and Paul, patrons of Rome, on June 29 in St. Peter's Basilica at the Vatican. โป๊บฟรังซิสฉลองมิสซาในโอกาสฉลองอัครสาวกเปโตรและเปาโลองค์อุปถัมภ์ของโรม29 มิ.ย.ในวิหารเซนต์ปีเตอร์วาติกัน

FILIPPO MONTEFORTE/AFP/GETTY IMAGES

Michael Coren is an author who is ordained in the Anglican Church of Canada.ไมเกิล โคเรนเป็นผู้เขียนเรื่องที่ได้รับการบวชในคริสตจักรอังกลิกันแห่งแคนาดา.
It may be considered a dead language, but Latin seems to be very much alive, and kicking rather aggressively, if the past week is any indication. On July 16, Pope Francis reversed one of his predecessor’s most significant policies by reintroducing (and increasing) strict restrictions on celebrating the Latin Mass – or, to be more precise, the revised Tridentine rite so beloved of traditionalists and conservatives. He argued that this version of the mass was causing division within the church and being exploited by critics of the Second Vatican Council. 
อาจจะถือว่าเป็นภาษาตาย แต่ลาตินดูเหมือนมีชีวิตอยู่มากกว่า และ ด้วยการเตะค่อนข้างจะก้าวร้าว ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นตัวชี้อย่างหนึ่ง  วันที่ 16 กรกฎาคม โป๊บฟรังซิสได้ทำถอยหลังหนึ่งในนโยบายที่มีความหมายที่สุดของพระสันตะปาปาองค์ที่ดำรงตำแหน่งมาก่อน(โป๊บเบเนดิกต์) ด้วยการนำประกาศ(และด้วยการเพิ่ม) ข้อผูกมัดเข้มงวดหลายประการ เกี่ยวกับการถวายมิสซาลาติน – หรือ รวบรัดกว่า จารีตไตรเด็นไต(Tridentine rite)ที่สุดรักของกลุ่มผู้ถือประเพณีดั้งเดิมและกลุ่มจารีตนิยมทั้งหลาย โป๊บโต้แย้งว่า พิธีแห่งมิสซานี้แหละที่กำลังเป็นสาเหตุการแบ่งกลุ่มภายในพระศาสนจักรและแสวงหาประโยชน์ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สังคายนาวาติกันที่สอง.

Vatican II, as it’s more commonly known, introduced some long overdue reforms into the church in the 1960s and allowed for a new, more participatory and, some would claim, more historically accurate mass, in the vernacular. Latin wasn’t outlawed but became increasingly difficult to find.
วาติกัน II, ตามที่รู้จักกันทั่วไปมากขึ้น ได้นำเสนอการฟื้นฟูที่เลยกำหนดนานแล้วเข้าสู่ศาสนจักรในช่วงปี 1960 และได่อนุญาตให้เกิดการเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นและใหม่กว่าและ บางคนอาจอ้าง มิสซาตรงตามประวัติศาสตร์มากกว่าในภาษาถิ่น    ภาษาลาตินไม่ใช่ผิดกฎหมาย  แต่ได้กลายเป็นสิ่งหายากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

When the new service was introduced it certainly surprised people, but opposition was limited and relatively brief. J.R.R. Tolkien, author of The Lord of the Rings, loudly responded in Latin to show his displeasure. Writer Evelyn Waugh even asked to be excused from mass – but Evelyn Waugh would do that, wouldn’t he?
เมื่อพิธีแบบใหม่ถูกนำเข้ามา แน่นอนมันทำให้ประชาชนแปลกใจ  แต่ฝ่ายตรงข้ามมีจำนวนจำกัดและก็ทำสั้นด้วย   เจ.อาร์.อาร์.ตอลเกียน (J.R.R. Tolkien) ผู้ประพันธ์ Lord of the Rings ได้ตอบโต้เสียงดังในภาษาลาตินเพื่อแสดงความไม่พอใจของเขา นักประพันธ์ Evelyn Waugh แม้จะขอ ปลีกตัวจากมิสซา – แต่ Evelyn Waugh จะทำอย่างนั้นหรือ ใช่ไหม?

The Latin Mass enjoyed a renaissance during the pontificate of John Paul II, even though he wasn’t a particular devotee. There are now parishes that celebrate in Latin all over the world. Most also offer the service in the local language – but not always willingly or enthusiastically.
มิสซาลาตินทำให้กลุ่มเกิดใหม่ชื่นชมระหว่างสมณสมัยของพระสันตะปาปาจอห์นปอล II แม้ทว่าพระองค์มิใช่คนศรัทธาพิเศษ  ปัจจุบัน มีวัดเจ้าอาวาสมากที่ถวายมิสซาลาตินทั่วโลก ส่วนมากที่สุดจะทำพิธีเป็นภาษาถิ่น – แต่ไม่ค่อยเต็มใจหรือไม่กระตือรือร้นเลย.

Is belief still relevant in these modern times?   ความเชื่อยังคงปรากฎในยุคใหม่เหล่านี้หรือ?

Under Pope Francis’s new policy, the old rite has to receive the approval of the bishop in each diocese, and newly ordained priests require permission to lead such services, with the Vatican also being consulted. The bishop must also ascertain if Latin Mass leaders and participants accept Vatican II, which will be extremely difficult to do, and there is ambiguity about where they may worship – whether they will be allowed to do so in churches. 
ภายใต้นโยบายใหม่ของโป๊บฟรังซิส จารีตพิธีดั้งเดิมต้องได้รับการอนุมัติของบิสชอปในแต่ละสังฆมณฑล และบรรดาบาดหลวงบวชใหม่ต้องได้คำอนุญาตเพื่อทำพิธีเช่นนั้น พร้อมกับต้องขออนุญาตจากวาติกันด้วย  บิสชอปต้องแน่ใจด้วยว่า ผู้ทำและผู้ร่วมงานมิสซาลาตินได้ยอมรับสังคายนาวาติกัน II  ซึ่งจะยากสุดๆที่จะทำเช่นนั้น และเกิดความกำกวมเกี่ยวกับสถานที่ทำพิธี –นอกจากพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติเช่นนั้นในวัดต่างๆ.

It is, frankly, a bit of a mess. It’s also extraordinary that Francis would have done this while his predecessor Benedict is still living, and many see it as an unprecedented insult. In Britain’s The Spectator, the highly regarded Tim Stanley immediately wrote an article under the headline “The Pope’s merciless war against the Old Rite.” He stated, “Why does this matter for Catholics and non-Catholics alike? Because it’s a lesson in how liberalism in this gerontocratic, Brezhnev-esque stage behaves – utterly intolerant of anyone who breaks from the party line. It is not enough to be quiet or even submit. You must conform.”
เป็นความสัตย์ มันค่อนข้างจะยุ่งเล็กน้อย  มันเป็นเรื่องพิเศษที่ว่า ฟรังซิสน่าจะทำแบบนี้ตอนที่โป๊บเบเนดิกต์ผู้มาก่อนยังมีชีวืตแข็งแรงอยู่  และคนหลายคนเห็นมันเป็นการดูถูกที่ไม่เคยเกิดขึ้น  นสพ.The Spectator ของอังกฤษ Tim Stanley ผู้น่านับถือเป็นอย่างสูง ได้เขียนบทความทันทีในหัวข้อ “สงครามที่ไม่ปราณีของโป๊บต่อจารีตพิธีดั้งเดิม” เขายืนยันว่า “ ทำไมเรื่องนี้มันเกี่ยวกับทั้งคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิกด้วย? เพราะว่า มันเป็นบทเรียนในเรื่องที่ว่าลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่ในกลุ่มคนปกครองที่เป็นคนชรา  บทบาทแบบ Brezhnev-esque ออกฤทธิ์ –ไม่อดกลั้นผ่อนปรนผู้ใดที่แตกแถวออกจากเส้นทางเดินของพรรคพวก  มันไม่พอที่จะอยู่เงียบๆหรือแม้ส่งเรื่องนี้ คุณต้องปฏิบัติตาม.

Actually, it doesn’t really matter to non-Catholics at all, nor to the vast majority of Catholics either. But the reaction exposes how sensitive conservative Catholics have become around this issue. The influential Rorate Caeli blog went a little further: “Francis HATES US. Francis HATES Tradition. Francis HATES all that is good and beautiful.” A Canadian blog screamed of Francis, “You are evil, perfectly possessed and a filthy hypocrite. Your time is short, Bergoglio and the gates of Hell are open-wide.”
เท่าที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่ใช่คาทอลิกเลย  หรือก็ไม่เกี่ยวกับจำนวนมหาศาลของคาทอลิกด้วย  แต่ ปฏิกริยาแสดงออกกับคาทอลิกจารีตนิยมที่ไวต่อความรู้สึกอย่างไรต่างหากที่กลายเป็นเรื่องนี้  Rorate Caeli blog ที่ทรงอิทธิพลไปไกลกว่านี้หน่อยที่ว่า “Francis HATES US.  Francis HATES Tradition. Francis HATES all that is good and beautiful.”  A Canadian blog หวีดร้องใส่ฟรังซิส “ แกเป็นปีศาจ  ถูกสิงอย่างสมบูรณ์และเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกสกปรกโสมม  เวลาของแกสั้นลงแล้วแบร์โกกลิโอ และประตูทุกบานของนรกเปิดกว้างรับแกแล้ว”


หน้า: [1] 2 3 ... 10